Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Nasza działalność na rzecz branży rusztowaniowej oraz członków

Dział: Kim jesteśmy?

PIGR działania kieruje do dwóch grup odbiorczych. Z jednej strony są to nasi członkowie z drugiej zaś branża rusztowaniowa jako całość:

pigr_activity.jpg (23949 bytes)

Działalność na rzecz branży rusztowaniowej:
  • wyrażanie opinii o projektach rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki

  • uczestniczenie w procesie legislacyjnym

  • uczestniczenie w pracach instytucji doradczo - opiniodawczych

  • wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego, szczególności w dziedzinie działalności budowlano - rusztowaniowej

  • dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych

  • uczestniczenie w procesie tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego

Działalność i usługi na rzecz członków PIGR:
  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów

  • wspieranie inicjatyw gospodarczych członków

  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w dziedzinie budowlano-rusztowaniowej

  • popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń