Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Euroscaffolder

Dział: Współpraca międzynarodowa

"Euroscaffolder" to unijny projekt w ramach programu Leonardo da Vinci którego celem jest doprowadzenie do unifikacji w całej UE szkoleń oraz weryfikacji wiedzy w zakresie minimalnych wymagań dotyczących nadzoru, budowy i użytkowania rusztowań. W projekcie tym bierze udział 8 krajów w tym Polskę reprezentuje Polski Związek Pracodawców Budownictwa a partnerem strategicznym PZPB w zakresie merytorycznym na mocy porozumienia zawartego w marcu ubiegłego roku pomiędzy tymi organizacjami, jest Polska Izba Gospodarcza Rusztowań. Realizacje projektu przewidziano na okres 30 miesięcy. Wystartowano 01.10.2004 a zakończenie przewidziano na datę 31.03.2007. Średni co 3-4 miesięcy Koordynator projektu Pan Stefan Razus z Handwerkskammer Rhein-Main zarządza spotkania wszystkich partnerów projektów organizując je kolejno w poszczególnych krajach uczestników. Do tej pory takich spotkań odbyło się 4 - kolejno w Niemczech, Włoszech Rumuni i Polsce. W pracach nad projektem oraz w spotkaniach warsztatowych bierze udział przedstawiciel Izby Pani Danuta Gawęcka.

Dlaczego powstał ten projekt?

Statystyki wypadkowości w różnych krajach UE na pierwszym miejscu wskazują, jako najliczniejsze i najgroźniejsze - upadki z wysokości a każda budowa i eksploatacja rusztowania jest ściśle powiązana z pracą na wysokości, dlatego też to właśnie przy tych pracach niezwykle ważnym okazuje się mieć odpowiednią i dostateczną wiedzę na temat zarówno bezpiecznej budowy konstrukcji rusztowań jak i potem ich właściwej eksploatacji. Z tego powodu i dla celu znacznego zmniejszenia ilości upadków, powstała Europejska Dyrektywa 2001/45/EC Dyrektywa ta określa dla krajów europejskich minimalne wymogi i kwalifikacje w zakresie ochrony bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób, które pracują na wysokościach, takich jak monterów i użytkowników rusztowań. Społeczni partnerzy sektora budowlanego FIEC (Europejska Federacja Przemysłu Budowlanego) i FBWW/EFBH opracowały wytyczne na temat minimalnych kwalifikacji jakie powinni posiadać ludzie o których mowa w cytowanej dyrektywie i wydały w Brukseli wspólne oświadczenia w którym zarekomendowały federacjom Krajowym poszczególnych państw opracowanie wspólnych modułów szkoleń dla sektora rusztowań.

Zawartość, cel i benificjenci projektu

Dosłownie cytując wytyczne co do zawartości i celu projektu Euroscaffolder to ma on opracować materiały szkoleniowe dla podstawowej kwalifikacji (podstawowe minimalne wymagania) w sektorze rusztowań, w oparciu o międzynarodowy rozwój tego sektora, następnie przetestować te materiały i ocenić, a w końcowym etapie rozpowszechnić jako podstawowy europejski kursu szkoleniowy. Beneficjentami projektu będą osoby nadzorujące i odpowiedzialne za prowadzenie montażu rusztowań, monterzy rusztowań oraz użytkownicy rusztowań. Według tak ustalonych wytycznych zespół projektu - wszyscy partnerzy podzielili, opracowanie szczegółowych materiałów na 3 moduły:

schemat.gif (9948 bytes)

Oprócz opracowania materiałów do szkoleń celem projektu są :

 • transfer oraz wzajemne uznanie dowodu kwalifikacji i standardów zawodowych specyficznych dla sektora rusztowań.
 • szkolenie trenerów oraz wymiana "dobrych praktyk" i doświadczeń pomiędzy organizacjami partnerskimi.
 • rozwój oraz użytkowanie modułów edukacyjnych ICT dla sektora rusztowań

Rezultaty projektu

Rezultatami projektu mają być :

 • porównanie istniejących krajowych systemów edukacyjnych oraz kwalifikacyjnych w sektorze rusztowań budowlanych.
 • certyfikacja wspólnych europejskich modułów edukacyjnych opartych na minimalnych kwalifikacjach wymaganych przez Dyrektywę Europejską 2001/45/EC " Praca na wysokościach "
 • opracowanie i testowanie kursów "Trenuj Trenera" - dla przygotowania kursów pilotażowych.
 • opracowanie koncepcji egzaminu europejskiego jako dowodu posiadania minimalnych kwalifikacji w sektorze rusztowań.
 • opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dla uczestników szkoleń zgodnie z przewodnikiem kompetencji opracowanym przez europejskich partnerów społecznych tj. FIEC i EFBH.
 • dokumentacja "dobrych praktyk" - przykłady, które prezentują praktyczne kwestie dotyczące niebezpieczeństw związanych z praca na wysokościach, np. CD-ROM z wizualnymi przykładami omawianej grupy ludzi.

Europejska wartość dodatkowa i zalety projektu

Dodatkowo od projektu oczekuje się że doprowadzi do:

 • rozwoju i wdrożenia minimalnych europejskich standardów kwalifikacyjnych zgodnie z Europejską Dyrektywą 2001/45/EC. " Praca na wysokościach" jest ważną kwestią dla władz, partnerów społecznych, jednostek standaryzujących oraz biznesu,
 • rozwoju i testowania międzynarodowych pomysłów dotyczących bezpieczeństwa miejsca pracy i zapobiegania wypadkom pracowników w niebezpiecznych rodzajach prac,
 • ochronie życia, prawnego zabezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych miejsc pracy,
 • transfer wiedzy opartej na praktyce do uczestników poprzez kursy pilotażowe - " trenuj trenera",
 • wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami partnerskimi i grupą sterującą (krajowymi oraz europejskimi partnerami społecznymi, instytutami edukacyjnymi, producentami rusztowań) pozytywnie wpłynie na rozwój projektu, wesprze rozpowszechnianie rezultatów projektu i ułatwi certyfikację wyników,
 • Wspólnego europejskiego standardu dla przedsiębiorców w sektorze rusztowań oraz ich producentów.

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań jako jedyna organizacja w Polsce reprezentująca branżę rusztowaniową jest zainteresowana aby doprowadzić do opracowania dobrych i jednolitych w całej UE standardów szkolenia wszystkich użytkowników rusztowań zarówno na etapie ich budowy jak i eksploatacji. Mamy nadzieję, że bazując na doświadczeniach zdobytych przez partnerów projektu Euroscaffolder projekt ten zaspokoi rzeczywiste potrzeby rynku w tym względzie a przede wszystkim, że standaryzacja wiedzy w zakresie budowy i użytkowania rusztowań przyczyni się do coraz bardziej bezpiecznej pracy na tych ważnych i odpowiedzialnych konstrukcjach jakimi są budowlane robocze rusztowania wszelkiego typu rodzaju wszystkich systemów.


Archiwum

Tablica ogłoszeń