Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

II założycielskie spotkanie organizacji zrzeszających firmy rusztowaniowe - UEG (der Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe) Poczdam 2008

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W ramach inicjatywy niemieckiego stowarzyszenia rusztowaniowego - Bundesverband Gerüstbau Bundesinnung für das Gerüstbau - Handwerk oraz Polskiej Izby Gospodarczej Rursztowań blisko dwa lata temu zrodził się pomysł założenia europejskiej unii zrzeszającej organizacje reprezentujące branże rusztowaniową. Pierwszym krokiem do wejścia tego projektu w życie było spotkanie organizacji z Czech, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii oraz Włoch w Pradze, które odbyło się 29-30 marca 2007r (Sprawozdanie Praga 2007). Kolejnym przełomowym momentem na rzecz tego pomysłu, było drugie spotkanie w dniach 24-25 października b.r w Poczdamie. Skład przedstawicieli organizacji obecnych na tym spotkaniu nieco się zmienił, bowiem tym razem zamiast Włochów dołączyli do nas przedstawiciele angielskiej organizacji NASC.

Spotkanie składało się z 2 etapów: celem pierwszego było uściślenie podstawowych dokumentów rejestracyjnych międzynarodowej organizacji UEG, a drugiego dokonanie zatwierdzenia powyższych dokumentów oraz wybór władz.

Członkami założycielami UEG są:

 • Bundesinnung für das Gerüstbau - Handwerk (Niemcy)
niemcy.jpg (1559 bytes)
 • Českomoravská Komora Lešenářů o.s. (Czechy)
czechy.jpg (1949 bytes)
 • Güteschutzverband Stahlgerüstbau e. V (Niemcy)
niemcy.jpg (1559 bytes)
 • National Access and Scaffolding Confederaton - NASC (Wielka Brytania)
wielka_brytania.jpg (2795 bytes)
 • Polska Izba Gospodarcza Rusztowań- PIGR (Polska)
polska.jpg (1458 bytes)
 • Schweizerischer Gerüstbau Unternehmer Verband SGUV (Szwajcaria)
szwajcaria.jpg (1667 bytes)
 • Vereiniging van Steiger Hoogwerken Betonbekistingbedrijven (Holandia)
holandia.jpg (1767 bytes)

Nowopowstała organizacja posługiwać będzie się nazwą "Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe" w skrócie UEG co w tłumaczeniu na polski język oznacza "Unię Europejskich Firm Rusztowaniowych". Siedzibą UEG będzie Kolonia.

Podstawowe cele działania UEG zapisane w statucie wskazują obszar współpracy zarówno makro i mikroekonomiczny, techniczno-zawodowy, bezpieczeństwa a także socjalno-kulturowy w tym w szczególności w zakresie:

 • wspieranie inicjatyw członków, którymi są obiektem wspólnego zainteresowania wszystkich członków

 • reprezentowanie interesów członków w tym członków poszczególnych organizacji narodowych

 • kształtowanie i szerzenie zasad etyki w działalności gospodarczej

 • towarzyszenie procesom legislacyjnym dotyczącym branży rusztowaniowej

 • ujednolicenie w obszarze UE:

- uregulowań dotyczących dopuszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy rusztowań

- zakresu szkoleń i weryfikacji wiedzy montażystów rusztowań

- warunków pracy przy budowie rusztowań

- warunków brzegowych w montażu rusztowań (np. reguł obmiaru i rozliczenia montażu rusztowań, zasad (kryteriów) odnośnie wznoszenia rusztowań, uregulowań w zakresie bezpieczeństwa przy montażu rusztowań)

- regulacja warunków i stworzenie odpowiednich instytucji dla polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy i z firmami montującymi rusztowania.

Statut UEG przewiduje trzy rodzaje członków:

 1. pełnych - osoby prawne, organizacje narodowe zrzeszające firmy związane z
  branża rusztowaniową bądź stowarzyszenia regionalne lub pojedyncze firmy ale
  tylko i wyłącznie wtedy i do czasu gdy na terenie danego kraju nie zawiążę się
  branżowa organizacja narodowa,

 2. gościnnych - firmy branżowe

 3. honorowych- osoby fizyczne zasłużone dla branży

diagram01.jpg (113117 bytes)

diagram02.jpg (41707 bytes)

Przyjęto zasadę, że każdy kraj posiada jeden głos. Zadaniem zebrania założycielskiego członków było również powołanie władz. Strukturę organizacyjną jak i skład osobowy władz, przedstawia powyższy schemat. Założono ponad to, że Prezydium będzie realizowało swoje zadania poprzez powołane do tego celu zespoły robocze, w skład których będą wchodzić reprezentanci poszczególnych członków.

Ogromnie cieszy nas fakt dużego zaufania jakim obdarzono nas-Polaków wybierając na pierwszego prezydenta europejskiej organizacji V-ce Prezesa naszej Izby p. Jacka Bińkowskiego. To duże, zarówno dla naszej Izby jak i p. Jacka Bińkowskiego zobowiązanie. Zarząd PIGR dołoży wszelkich starań aby organizacja nasza w pełni wywiązywała się z nałożonych z tego tytułu obowiązków i abyśmy wnieśli znaczący wkład w jej rozwój, a przede wszystkim, aby istnienie międzynarodowej organizacji reprezentującej naszą branżę w istotny sposób przełożyło się na działalność PIGR oraz jej członków. Wierzymy bowiem, iż założenie międzynarodowej organizacji jaką jest UEG przyniesie korzyści wszystkim państwom współuczestniczącym, oraz przyczyni się do rozwoju całej branży na arenie europejskiej.

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń