Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania na targach BUDMA 2009 - sprawozdanie

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Tradycyjnie, rokrocznie w styczniu w dniach od 20 do 23 podczas targów budownictwa BUDMA 2009 członkowie naszej Izby mieli okazję zaprezentowania swojej oferty. W tym roku w Poznaniu, rusztowania oraz produkty związane z branżą rusztowaniową zaprezentowało nieco mniej firm w stosunku do roku poprzedniego. Powodem tego stanu rzeczy był między innymi tegoroczny zakres targów dotyczący tylko obszaru BUDMY a nie BUMASZU, bowiem tylko co dwa lata zakresy te występują łącznie.

Organizatorzy targów MTP uważają tegoroczną edycję za bardzo udaną bowiem na powierzchni wystawienniczej 41.000 m2 swoje produkty i usługi promowało blisko 1350 firm z 35 krajów świata, potwierdzając międzynarodowy charakter spotkania a ekspozycję zobaczyło niemal 65.000 zwiedzających z kraju i zagranicy. Hasłem przewodnim tegorocznej wystawy było "inspirowane naturą" tak więc kładziono nacisk na promocje rozwiązań proekologicznych. Dlatego też, największe zainteresowanie budziły te ekspozycje i seminaria które związane były ze świadectwami energetycznymi.

Wystawcy - członkowie PIGR

Z PIGR na targach wystawiły się w kolejności alfabetycznej firmy:


Altrad Mostostal

Budosprzęt

GetHuck

Huck

KuźniaLayher

Pionart

Rew-TonRubo

Termosprzęt

Firmy rusztowaniowe, nie tylko prezentowały swoje oferty na stoiskach ale również, niektóre z nich, np. Huck czy Rew-Ton na zewnątrz.

     Polska Izba Gospodarcza Rusztowań dzięki uprzejmości wystawiających miała okazję podobnie jak na poprzednich targach oferować ulotkę promującą opracowany i wydany skrypt do nauki zawodu dla montażystów rusztowań.

Targi w Poznaniu to dogodne miejsce do kontaktu Izby ze swoimi członkami, której siedziba mieści się właśnie w Poznaniu.

Jak co roku Prezes Izby, Pan Piotr Stanik odwiedził naszych wystawców, przeprowadzając wiele rozmów dotyczących działalności Izby, sytuacji na rynku rusztowań czy o charakterze biznesowym. Była to również okazja do zwykłych koleżeńskich kontaktów z firmami i osobami zainteresowanymi rusztowaniami z kraju i z zagranicy. Podobnie Pani Dyrektor Danuta Gawęcka mimo uczestniczenia w wielu konferencjach np. w całym bloku Dni Inżyniera Budownictwa jako współorganizator z ramienia Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, której jest V-ce Przewodniczącą oraz jako współorganizator w bloku konferencyjnym poświęconym "Bezpieczeństwu pracy w budownictwie" w miarę możliwości starała się odwiedzić i zamienić parę słów z członkami Izby wystawiającymi się na targach.

Konferencje i seminaria

W ramach Dnia Inżyniera Budownictwa poruszano tematy związane z oceną energetyczną obiektów budowlanych. Frekwencja osób zainteresowanych tego rodzaju wiedzą przekroczyła oczekiwania, pozytywnie zaskakując organizatorów. Uczestników najbardziej interesowały kwestie zasad uzyskiwania świadectw energetycznych oraz sposoby pozyskiwania kredytów na termo modernizację.

dzien_inzyniera_1.jpg (244681 bytes)

Seminarium z cyklu Bezpieczeństwa pracy w budownictwie, które tradycyjnie już PIGR współorganizowało z PIP i MTP, tym razem skupiło się na zagadnieniu Zabezpieczania pracowników przed upadkiem z wysokości.

Konferencję zaszczyciło swoja obecnością wielu znamienitych gości na czele z Głównym Inspektorem Pracy Panem Ministrem Tadeuszem Zającem.

Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli urzędów i organizacji gospodarczych i zawodowych jak GUNB, PIP, Związków Zawodowych Budowlanych, Polskiej Izby Przemysłowo- Handlowej, Rady ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie przy OIP w Poznaniu oraz na nasze zaproszenie, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w osobie V-ce Prezesa Pana Edwarda Szwarca. PIGR na konferencji reprezentował Prezes Izby Pan Piotr Stanik oraz Dyrektor Izby Pani Danuta Gawęcka.

Gospodarzem seminarium był Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Pan Krzysztof Fiklewicz i on otworzył spotkanie. Podobnie jak w latach poprzednich, pierwszym punktem programu było wręczenie wyróżnień w konkursie BEZPIECZNA BUDOWA 2008, gdzie laureatom - kierownikom budów wręczono uroczyście wraz z gratulacjami dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Po tych uroczystościach głos zabrał, gość honorowy - Główny Inspektor Pracy Pan Minister Tadeusz Jan Zając, który w swoim wystąpieniu przedstawił słuchaczom swoją wizję działań PIP w najbliższym okresie a także podkreślił doniosłą i ważną role PIP w zakresie prewencji i propagowania dobrych praktyk.

Na seminarium przygotowano 4 interesujące referaty. Jako pierwszy prezentacje dotyczącą Wypadków przy pracy i zagrożeń wypadkowych w budownictwie - przedstawił Pan Inspektor Krzysztof Duda z PIP. Był to rodzaj raportu oparty na statystykach ostatnich lat z komentarzem odnośnie rodzaju, częstotliwości i konsekwencji niektórych zdarzeń wypadkowych w pracach na wysokości.

Dwa następne wystąpienia były przygotowane przez naszą Izbę. Celem ich było przedstawienie, innych niż barierki zabezpieczające, sposobów zastosowanie zbiorowej ochrony przed upadkiem z wysokości a mianowicie:

  • Rusztowania ochronne -  ten temat zaprezentował Pan Piotr Kmiecik z firmy BIS Plettac

  • Siateki bezpieczeństwa - ten temat zaprezentował Maciej Rusek z firmy Huck Polska

Obie firmy to członkowie PIGR a ciekawie przedstawione prezentacje, bogato ilustrowane przykładami, podkreślające zalety i istotę proponowanych rozwiązań oraz ich ekonomiczne walory, wzbudziły duże zainteresowanie.

Ostatnią prezentację dotyczącą Środków ochrony indywidualnej przedstawiła Pani Inspektor Małgorzata Słowińska z PIP - omawiając środki ochrony indywidualnej, ilustrując jednocześnie ten temat przykładami dobrych i złych praktyk.

Złoty Medal MTP -dla firmy HUCK Polska

Ważnym wydarzeniem, które pragniemy podkreślić,było zdobycie przez firmę Huck Polska - członka nasze Izby Złotego Medalu MTP.

Firma Huck na targach wystawiała się w dwóch kategoriach:

  • siatek budowlanych (bezpieczeństwa i ochronnych)
  • siatek sportowych

Zaszczytne wyróżnienie Huck otrzymał za "System piłkochwytów HUCK z siatkami typu MAHULAN i słupami aluminiowymi"

Nagrodę w imieniu firmy, z rąk Podsekretarza Stanu MI Pana Ministra Olgierda Dziekońskiego, Przewodniczącego Sadu Konkursowego Złotego Medalu MTP Pana Prof. Józefa Jasiczaka i Prezesa MTP Pana Przemysława Trawę, odebrała Dyrektor firmy Pani Dorota Nazim-Bałuk.

Laureatom serdecznie gratulujemy. Informacja o produkcie.

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń