Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie międzynarodowej organizacji UEG, Warszawa 2009

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 30. października w warszawskim hotelu Sheraton odbyło się drugie Walne Zgromadzenie międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje narodowe reprezentujące interesy branży rusztowaniowej UEG. (Dla przypomnienia - sprawozdanie z pierwszego WZ UEG).

W spotkaniu, któremu przewodniczył Prezes UEG, reprezentant Polski i V-ce Prezes PIGR, p. Jacek Bińkowski oprócz członków UEG wzięli udział specjalnie na obrady zaproszeni goście p. dr. Stefana Häusele niedawno mianowanego dyrektora niemieckiej Sozialkasse des Gerüstbaugewerbes oraz Prezes PIGR p. Piotr Stanik.

Walne Zgromadzenie to doroczne spotkanie członków, mające na celu podsumowanie dotychczasowych działań oraz przyjęcia planów na rok następny, dlatego też w pierwszej części spotkania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Prezydium i biura UEG za okres od ostatniego spotkania oraz sprawy finansowe . Wprowadzenie do sprawozdania dokonał Prezes UEG a samo sprawozdanie w imieniu Prezydium UEG przedstawiła zebranym p. Sabrina Luther (Niemcy-biuro UEG).

Do najbardziej interesujących elementów sprawozdania, oprócz spraw formalno-prawnych, w tym procedury i przebiegu rejestracji UEG i otrzymania przez nią zdolności do pełnienia czynności prawnych z dniem 6.07.2009, było sprawozdanie z marcowego Prezydium i jego wyjazdu - do Parlamentu Europejskiego w celu nawiązania pierwszych, istotnych dla dalszej działalności kontaktów. Więcej informacji na ten temat w komunikacie na stronie PIGR (Prezydium Bruksela).

Wizyta ta, była pierwszym znaczącym krokiem, a zarazem sygnałem istnienia organizacji UEG, która chce i będzie walczyć o interesy branży rusztowaniowej na arenie międzynarodowej.

W zakresie planów i konkretnych celów m. in.: zaproponowano do realizacji, zgłoszone przez stronę Polską a zaakceptowane przez pozostałych członków, propozycje:

  • opracowania zbiorczej tabeli porównawczej dotyczącej przepisów związanych z budową i eksploatacją rusztowań w Europie. Zadanie to zostało zlecone do realizacji grupom roboczym.

  • podjęcia działań w celu zdobycia dofinansowania na działalność UEG z projektów unijnych i w tym celu przygotowania propozycji tematów które byłyby odpowiednie:
    a) ze względu na możliwości uzyskania takiego dofinansowania
    b) wpisywałyby się w program działań UEG
    c) byłyby użyteczne dla poszczególnych jej członków.

Wśród innych dyskutowanych na spotkaniu tematów była propozycja strony niemieckiej by organizacja UEG aktywnie włączyła się w działania UAEMPE (Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw), a w niedalekiej przyszłości także wspomogła ją swym członkostwem. Jest to organizacja działająca przy Parlamencie Europejskim o dużej sile przebicia i lobbującej w branży budowlanej, co czyni ją idealnym partnerem dla młodej UEG ze względu na kontakty, informacje ale przede wszystkim doświadczenie we współpracy z parlamentem i ministerstwami na szczeblu europejskim.

W trakcie spotkania podjęto również dyskusję w sprawie ostatecznej wersji schematu grup roboczych i zaangażowania poszczególnych członków w ich prace. Poniżej przyjęty przez WZ schemat grup roboczych. Podstawowym założeniem przyjętego podziału było aby w miarę możliwości wszyscy członkowie brali po równo udział w pracach grup roboczych oraz aby umożliwić płynny przepływ informacji pomiędzy nimi.

Polska zgłosiła do prac w grupach 2 osoby:

p. Danutę Gawęcką (dyrektor PIGR) - na Przewodniczącą Grupy Roboczej - Gospodarka i Prawo, jednocześnie w myśl założenia o przenikaniu - członka Grupy Roboczej - Europejskie Regulacje.

p. Marka Sławińskiego (z firmy RUBO Sp. z o.o. - członka PIGR) - na V-ce Przewodniczącego Grupy Roboczej Gospodarka i Prawo jednocześnie członka Grupy Roboczej ds. Techniki.

Innym, ważnym elementem dyskusji było podjęcie działań w celu promowania UEG w Europie, wzbudzenia zainteresowania jej działalnością a także pozyskiwania nowych członków. Uczestnicy kolejno zdawali raport ze swoich działań w tym kierunku. Podjęto kontakty z krajami: Austrią, Francją, Słowacją, Irlandią, Rosją, Ukrainą, Węgrami oraz Hiszpanią.

Ustalono, że zostanie opracowane przez biuro UEG standardowy komplet dokumentów dla którego wzorem będzie materiał już przygotowany i wykorzystywany przez stronę polską.

Podczas Walnego Zgromadzenia członków UEG omówiono także sprawy finansowe, w tym zatwierdzono budżet na 2010, rozmawiano o możliwościach redukcji kosztów - np. poprzez zakup serwera i obsługę strony internetowej w Polsce (a nie w np.3 razy droższych Niemcach) itp. oraz zadecydowano o wysokości składek członkowskich.

Duże emocje wzbudziło głosowanie dotyczące kształtu przyszłego logo UEG. Spośród trzech propozycji: Niemieckiej, Polskiej i Szwajcarskiej, największym uznaniem cieszyła się ta ostatnia. Jednakże, ze względu na brak jednomyślności co do ostatecznego jej kształtu, ustalono, że do najbliższego posiedzenia Prezydium (Bruksela, 13-14 styczeń 2010 ) można zgłaszać swoje propozycje modyfikacji propozycji Szwajcarskiej.

Propozycja:


Szwajcarska


Polska


Niemiecka

Spotkanie zakończyło ustalenie daty i miejsca przyszłorocznego WZ UEG, które odbędzie się 4-5 października 2010 w Londynie.

Na zakończenie obrad wszyscy uczestnicy, gorącym aplauzem wyrazili swoje zadowolenie z powodu bardzo sprawnego przebiegu i organizacji spotkania, której podjęła się strona Polska.

Szczególnie podziękowania złożono na ręce Pana Prezesa Jacka Bińkowskigo za jego duże zaangażowanie i wkład osobisty w organizacje zarówno samych obrad jak i zagospodarowanie czasu wolnego i opiekę nad wszystkimi uczestnikami. To między innymi dzięki macierzystej firmie Pana Prezesa ThyssenKrupp Xervon i jej pracownikom p. Monice Jurkiewicz i p. Kamilowi Migdałowi, członkowie UEG mieli okazję poznać Polskę i Warszawę z jak najlepszej strony i opuścić nasz kraj z dobrymi wspomnieniami.

Wspólna wycieczka po Warszawie


Archiwum

Tablica ogłoszeń