Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Warsztaty na temat nowego systemu bezpieczenstwa budowy i eksploatacji rusztowań

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 22-23 luty 2010r. w Dymaczewie k/Poznania w ramach współpracy Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań i Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego odbyły się Warsztaty na temat nowego systemu bezpieczeństwa budowy i eksploatacji rusztowań - wspólnego przedsięwzięcia obu organizacji.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością, Sekretarz Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy p. Ryszard Rodzoch, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu p. Krzysztof Fiklewicz oraz Prezes PIGR p. Piotr Stanik. Uczestnikami warsztatów byli inspektorzy pracy z okręgów warszawskiego i poznańskiego, na co dzień zajmujący się tematyką rusztowań oraz reprezentujący branże rusztowaniową członkowie PIGR.

Tematem spotkania był projekt zmian przepisów dot. obszaru rusztowań - pierwszego elementu projektu nowego systemu bezpieczeństwa budowy i eksploatacji rusztowań ( legislacja, szkolenia, certyfikacja) a celem, dyskusja zainteresowanych nad kształtem i treścią wybranych zapisów. Założenia nowego projektu zostały po raz pierwszy przedstawione na tegorocznym Forum Rusztowaniowym w Łochowie (patrz sprawozdanie z Forum Rusztowaniowego) oraz na Posiedzeniu Rady ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie przy GIP w dniu 16 września 2009r. (patrz sprawozdanie z posiedzenia Rady). Również na tegorocznej Budmie w bloku poświęconemu Bezpieczeństwu pracy w Budownictwie były przedstawione problemy małych budów w kontekście koniecznych działań jakie projekt nowego systemu bezpieczeństwa budowy i eksploatacji rusztowań przewiduje ( patrz seminarium Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie BUDMA 2010).

Prowadzącymi spotkanie byli p. mgr inż. Danuta Gawęcka (PIGR) oraz p. dr inż. Andrzej Misztela (IMBiGS).

Komisja, powstała na użytek prac projektu w skład której wchodzą wymienieni powyżej oraz mgr inż. Piotr Kmiecik, przedstawili zebranym zarówno zestawienie wszelkich przepisów dotyczących rusztowań( ustawy, rozporządzenia i normy ) jak i propozycje zmian wybranych zapisów oraz formy i zawartości nowego projektowanego opracowania, nazwanego roboczo - warunkami technicznymi budowy i eksploatacji rusztowań (WTBIER), stanowiącego, w swoim założeniu, zbiór wszystkich szczegółowych uwarunkowań związanych z budową i eksploatacją rusztowań.

W trakcie prac, uczestnicy odnosili się do konkretnych projektów zmian zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz projektu zawartości WTBIER. Liczne dyskusje, przedstawianie wzajemne swoich opinii i spostrzeżeń oraz wymiana doświadczeń zarówno ze strony inspektorów PIP jak i przedstawicieli producentów i specjalistycznych firm rusztowaniowych, potwierdziły fakt, jak ważnym jest stworzenie przejrzystych, wyczerpujących i spójnych regulacji w tej materii.

W podsumowaniu spotkania, zaproszeni goście wyrazili zadowolenie z podjęcia przez środowisko ww. działania i zadeklarowali swoje wsparcie dla projektu. Ważnym i cennym była również dyskusja dotycząca wyboru najlepszej dla uzyskania oczekiwanego efektu zarówno formy projektu regulacji jak i drogi postępowania.

Warsztaty pokazały również jak dużym wyzwaniem jest podjęcie się opracowania i wdrożenia postulowanych zmian. Już dziś wiadomym, że to długa i mozolna praca a spotkań tego typu musi być więcej.

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń