Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Szkolenia dla użytkowników Rusztowań - moduł C projektu Euroscaffolder - tematem posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa pracy w Budownictwie przy GIP

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

18 października br. obyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy GIP , w którym na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Jana Zająca uczestniczyła Dyrektor PIGR Danuta Gawęcka.

Izba jest częstym gościem na obradach Rady w związku ze szczególnym miejscem, jakie w statystykach wypadkowości zajmuje Nasza branża, a to za przyczyną upadków z wysokości. Jednak te obrady były podwójnie ważne dla nas z powodu prezentacji członkom Rady programu działania na rzecz bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach, jakim jest unijny program Euroscaffolder.

Przypominamy, że partnerem projektu ze strony polski był Polski Związek Pracodawców Budownictwa natomiast Izba Nasza na bazie porozumienia ze związkiem pełniła rolę partnera merytorycznego w projekcie i współtworzyła zarówno programy jak i materiały szkoleniowe. Program Euroscaffolder (więcej informacji o projekcie) był już prezentowany przez PIGR na jednym z posiedzeń Rady w roku ubiegłym. Tym razem temat ten przedstawił na Radzie V- ce Prezes PZPB p. Janusz Zalewski.

Pan Prezes, wprowadzając do tematu wskazał, że gwałtowny wzrost liczby wypadków dotyczących upadków z wysokości, stał się jednym z najważniejszych problemów w zakresie bhp w skali całej Unii Europejskiej. Wyrazem przeciwdziałania temu zjawisku stały się zalecenia Dyrektywy 2001/45/EC a wprowadzenie w życie zadań powyższej Dyrektywy ma szczególne znaczenie nie tylko w procesie budowy rusztowań, ale również podczas ich użytkowania, co wyraźnie zapis tego dokumentu stwierdza; "Drabiny, rusztowania i liny stanowią sprzęt najczęściej używany w wykonywaniu tymczasowych prac na wysokości, a bezpieczeństwo i zdrowie pracowników zaangażowanych do tego typu prac w znacznej mierze zależy od ich właściwego użycia: najbezpieczniejszy sposób, w jaki sprzęt ten może być użyty przez pracowników musi dlatego zostać określony; odpowiednie specjalistyczne przeszkolenie pracowników jest zatem wymagane." Rzecz w tym, aby osoba wchodząca na rusztowanie z zamiarem jego użytkowania miała wystarczającą wiedzę i była w pełni świadoma niebezpieczeństw wynikających z niestarannego lub nienależytego postępowania w czasie wykonywania prac na rusztowaniu - podkreślił w swoim wystąpieniu Prezes Zaleski.

W ramach projektu, Euroscaffolder strona Polska przygotowała cały program szkoleń wraz z materiałami do Modułu C - użytkownik rusztowań, który w sposób całkowity odpowiada wymogom Dyrektywy Europejskiej 2001/45/EC. Istotną sprawą jest uzyskanie przez Związek prawa "własności intelektualnej" i tym samym uzyskanie prawa do rozpowszechniania rezultatów Projektu na terenie naszego kraju. Wnioski końcowe projektu Euroscaffolder zalecają wdrożenie produktów końcowych, czyli szkoleń wg wypracowanego i przyjętego modelu. Programy szkoleniowe jak i opracowane materiały do szkoleń "Moduł C - użytkownik rusztowań" są w całości przygotowane na bazie materiałów szkoleniowych PIGR. Obie nasze organizacje są więc gotowe do przeprowadzania wspólnie takich szkoleń.

Upadki z wysokości należą do najczęstszych przyczyn groźnych wypadków nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Według badań Państwowej Inspekcji Pracy w przeważającej większości wypadki te dotyczą nie montażu lub demontażu rusztowań, ale robotników wykonujących różnego rodzaju prace budowlano-montażowe i wykończeniowe. Jest to, więc obszar użytkowania rusztowań przez użytkowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz. 401) montażyści rusztowań podlegają obowiązkowemu szkoleniu specjalistycznemu. Obowiązek taki nie dotyczy jednak użytkowników rusztowań. Wobec tego faktu, zachodzi potrzeba - dla wdrożenia programu szkoleniowego "Euroscaffolder" - uzupełnienia tego rozporządzenia o zapis dotyczący obowiązku specjalistycznego przeszkolenia w zakresie prawidłowej eksploatacji i użytkowania rusztowań. Spełnienie wniosku, z którym PZPB wystąpiło do Ministerstwa Infrastruktury pozwoli na rozpoczęcie programu szkolenia dla trenerów - instruktorów w przedsiębiorstwach. Ukończenie takiego szkolenia potwierdzone zostanie certyfikatem i wpisane do Rejestru osób posiadających uprawnienia do szkolenia pracowników w zakresie użytkowania rusztowań w przedsiębiorstwie.

Członkowie Rady oraz zaproszeni goście w tym, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury p. Dyrektor Zdzisława Rodak po wysłuchaniu wystąpienia oraz dyskusji jaka się na tent temat wywiązała jednogłośnie poparli wniosek wprowadzenia obowiązkowych szkoleń osób wykonujących prace na rusztowaniach.

W programie październikowej Rady przedstawiono ponadto informację na temat porozumienia największych firm budowlanych dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz wnioski z pierwszego etapu przyjętej przez Państwową Inspekcję Pracy strategii działań prewencyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

Więcej na ten temat na stronie PIP

Danuta Gawęcka
W informacji wykorzystano materiał przygotowany na Radę przez PZPB

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń