Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Sprawozdanie z pierwszego spotkania Grup Roboczych UEG

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

31 marca br. w Kolonii po raz pierwszy spotkali się członkowie grup roboczych UEG. Grupy robocze to Zespoły powołane przez organizację, których zadaniem jest realizacja wyznaczonych zadań. Grup roboczych jest 3 każda zajmująca się wyznaczonym przez nazwę zakresem.

 • Gospodarka i prawo
 • Regulacje europejskie
 • Technika

Opracowano strukturę organizacyjną, w której każda z grup jest podporządkowana jednemu członkowi Prezydium a skład osobowy został tak przemyślany, aby wszystkie reprezentacje narodowe w miarę możliwości brały udział w pracach każdej z grup. Dodatkowo ważnym było, aby z uwagi na dobrą komunikację pomiędzy grupami tak dobrać zespoły, aby informacja z prac danej grupy, poprzez swoich członków, mogła szybko zostać przekazywana do pozostałych. (patrz schemat poniżej.) W wyniku w ten sposób pomyślanego systemu, Polacy w składzie dwuosobowym p. Danuta Gawęcka i p. Marek Sławiński mogą uczestniczyć w pracach wszystkich 3 grup a w grupie Prawo i Gospodarka pełnią funkcje przewodniczącego i jego zastępcy.

Spotkanie w Kolonii zainaugurowało prace grup roboczych i jako pierwsze posiedzenie głównie nastawione było na ustalenie:

 • Zasad i formy sprawnej komunikacji pomiędzy członkami grupy,
 • Wyznaczenia katalogu tematów prac
 • Zatwierdzenie harmonogramu prac

Z uwagi na nieobecność części członków obradowały tylko dwie grupy i to wspólnie; Gospodarka i Prawo oraz Technika. Dyskutowane były następujące tematy:

 1. Porównanie standardów w krajach członkowskich w obszarze rusztowań - obejmujące szereg ważnych obszarów; typu definicji pracy na wysokości, odległość rusztowania od ściany, uprawnienia do montażu rusztowań, projektowania, nadzoru i odbioru rusztowań w tym kwalifikacje zawodowych na różnych poziomach kompetencyjnych (kształcenie zawodowe i szkolenia zaawansowane itp.) certyfikacja rusztowań, normy i inne przepisy, kontroli prac montażowych w tym rodzaj i nazwy organizacji uprawnionych do prowadzenia kontroli, ich zakres uprawnień, różnice w kontrolach budów otwartych /zamkniętych, zasad obmiaru robót itp.
 2. Regulacje dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców (propozycja wpłynięcia na projekt zmiany zapisów dyrektywy UE)
 3. Regulacje dotyczące dźwigania ciężki przedmiotów. (Propozycja wpłynięcia na projekt zmiany przepisów UE)
 4. Określenie definicji; firmy rusztowaniowej, rusztowania
 5. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnych w zakresie prac rusztowaniowych.
 6. Współpraca ze związkami zawodowymi.
 7. Równe prowizje / wartości aktywów brutto (wynagrodzenia / rozłąkowe)
 8. Baza do wyceny robót rusztowaniowych
 9. Wzory umów kontraktów

Warto dodać, że jednym z ważnych zagadnień o charakterze ogólnym, jakie poprzedziło dyskusję na nad planami była potrzeba, co podnosili wszyscy uczestnicy, podjęcia odpowiedni działań przez organizację w celu zwiększenia możliwości dostępu UEG do bieżących informacji nt. projektów nowych rozporządzeń i dyrektyw lub projektów zmian istnieją dokumentów, dotyczących naszej branży.Uczestnicy spotkania

Ze zgłoszonych tematów na początek wybrano dwa. Pierwszy, to propozycja Polska - porównanie standardów. Zaproponowaliśmy, z czym się wszyscy zgodzili, że pierwszym krokiem powinno być porównanie standardów obowiązujących w danych krajach, aby móc na tej bazie spróbować opracować wspólne podstawowe kryteria w wymienionych tematycznie obszarach. Przygotowaliśmy w związku z tym specjalny formularz z pytaniami, który powinni wszyscy członkowie wypełnić do następnego spotkania ustalonego na 12-13 sierpień br. Planuje się, aby zbiorcze zestawienie takiego materiału po opracowaniu było udostępnione wszystkim członkom narodowych organizacji.Przedstawiciele z Polski D. Gawęcka i M. Sławiński

Drugi temat to projekt zmiany zapisów rozporządzenia (EG) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczącej czasu pracy i odpoczynku kierowców (wprowadzenie tachografów w zależności od tonażu i odległości).Temat ten jest ważny dla małych firm- rzemieślniczych w tym rusztowaniowych. Niemiecka Izba Rzemieślnicza postuluje o zwiększenie granicy wagi z 3, 5 T na 7, 5 T oraz odległości z 100km do 150km przy założeniu, że prowadzenie pojazdu nie stanowi zasadniczej działalność kierowcy ( np. montera rusztowań). Ustalono, że temat ten jest ważny i pilny z uwagi na termin zatwierdzenia nowego projektu dyrektywy i w związku z powyższym należy podjąć wszelkie starania wpłynięcia na kształt zapisów w Parlamencie Europejskim.

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń