Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania w Europie - Walne Zgromadzenie UEG, Londyn 2010

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 4 i 5 listopada w Londynie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie UEG - międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje narodowe reprezentujące interesy branży rusztowaniowej.

Gospodarzem i współorganizatorem całego spotkania była angielska organizacja NASC - członek UEG.

 

Główne spotkanie poprzedziły dwa robocze posiedzenia:

 • Prezydium UEG
 • obu grup Techniki oraz Gospodarki i Prawa

Prezydium UEG

Celem spotkania Prezydium było zatwierdzenie przygotowanych wcześniej sprawozdań na WZ oraz wystąpień w zakresie strategii i planów na rok przyszły, a także, z uwagi na kończącą się obecną kadencję władz UEG, przygotowanie się do wyboru nowych władz.

Grupy robocze

Posiedzenie grup rozpoczęło wystąpienie p. Davida Mosley'a z angielskiej organizacji CISRS - Constuction Industry Scaffolderrs' Record Scheme - organizacji zajmującej się szkoleniami i certyfikacją wiedzy na różnych poziomach kompetencji w zakresie budowy, nadzoru i eksploatacji rusztowań. Wystąpienie to było specjalnie zaplanowane z uwagi na to, że temat szkolnictwa i porównanie standardów w tym obszarze był przedmiotem prac grupy roboczej Gospodarka i Prawo.

W prezentacji został przedstawiony system kształcenia w branży rusztowaniowej, jaki jest stosowany w Anglii. Podobnie jak w Niemczech, Anglicy mają długą tradycję w tym względzie jednak w odróżnieniu od niemieckiego sytemu szkolenia rusztowaniowców, który opiera się na edukacji w szkołach zawodowych ich sposób polega na rozbudowanym systemie kursów.

W podziale na różne poziomy zaawansowania i uzyskiwania kompetencji, p. David Mosley w skrócie, przedstawił zawartość programów szkoleniowych oraz zakres certyfikacji wiedzy zaczynając od pomocników i stażystów, poprzez monterów i nadzór, na inspektorach przeprowadzających kontrole kończąc.

Był to bardzo ciekawy materiał i z pewnością PIGR będzie się starało uzyskaną wiedzę wykorzystać w swoich działaniach na rzecz rozwoju szkolnictwa branży rusztowań w Polsce.

W zasadniczej części obrad grup roboczych, w pierwszym rzędzie przedstawiono raporty podsumowujące przekazane przez członków informacje i materiały w standardach w zakresie zarówno formy, jaki i treści. Zestawienie materiałów, ich porównania oraz analizę informacji wraz z wnioskami z niej płynącymi przygotował sekretariat UEG. Raport dotyczący standardów, nad którymi pracowała Grupa Technika a więc informacji technicznych przedstawił p. Werner Mayer. Natomiast standardy opracowywane przez grupę Gospodarki i Prawa dotyczące szkolnictwa przedstawiła p. Lura Wegewitz.

We wnioskach ogólnych, z porównania przepisów i praktyki stosowanych w różnych krajach, wyłania się obraz, że część obszarów, które były tematem standardów jest możliwych do sharmonizowania, bowiem różnice są niewielkie i jest szansa na unifikację. Natomiast w niektórych sprawach różnice są duże i nad tym trzeba będzie popracować w najbliższym czasie, aby spróbować znaleźć najlepsze akceptowalne przez wszystkich rozwiązania.

We wnioskach szczegółowych a zwłaszcza w zakresie formy opracowań nadal podkreślono problem czytelności zestawionych odpowiedzi. Stwierdzono, że przyjęta bardzo minimalistyczna forma tabel, powoduje często, niezrozumienie odpowiedzi. Obawy w tym zakresie strona polska zgłaszała już na poprzednim spotkaniu proponując inną formę opracowania tj. bardziej wyczerpującą używając do tego celu dodatkowych załączników. Tym razem zaproponowaliśmy wykorzystanie innego sposobu przedstawiania informacji za pomocą specjalnego multimedialnego narzędzia, aby w bardzo prosty i łatwy dla każdego sposób uzyskać informacje z zebranych dokumentów. Metoda ta daje możliwość mnożenia dokumentów w sposób dowolny przy łatwej nawigacji zasobami. Propozycja nasza zyskała akceptację. Postanowiono uzupełnić dotychczasowe materiały i opracować je w nowej, lepszej formie. W dalszej części rozważano propozycje rozszerzenia części standardów o kolejne pytania i obszary. Spotkanie zakończyło uzgodnienie harmonogramu działań na najbliższe półrocze.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie w Londynie miało charakter sprawozdawczo wyborczy z uwagi na kończącą się 2 letnią kadencję władz organizacji. Obradom przewodniczył Prezes UEG, p. Jacek Bińkowski. Oprócz przedstawicieli członków organizacji, członków grup roboczych na doroczne posiedzenie zostali zaproszeni dodatkowi goście. Ze strony Polski w spotkaniu uczestniczył Prezes PIGR p. Piotr Stanik, jako reprezentant władz naszej organizacji.

Celem Walnego Zgromadzenia było podsumowanie dotychczasowych pierwszych 2 letnich działań UEG oraz przyjęcia planów na rok następny. W pierwszej części spotkania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Prezydium, sekretariatu oraz grup roboczych za okres zarówno 1 roku jak i całej pierwszej kadencji, a także sprawy finansowe. Wprowadzenie do sprawozdania dokonał Prezes UEG a samo sprawozdanie w imieniu Prezydium UEG przedstawił zebranym V-ce Prezes UEG p. Martin Angele. Dominującym elementem sprawozdania Prezydium było:

 • Zorganizowanie się i podjęcie konkretnych prac w zakresie grup roboczych w tym ocena dotychczasowych wyników,
 • Podsumowanie dotychczasowych starań UEG w zakresie dotarcia do struktur Parlamentu Europejskiego celem uzyskiwania bieżących informacji dotyczących planów PE w zakresie projektowanych uregulowań dotyczących branży rusztowań oraz możliwości zgłaszania przez UEG stosownych uwag lub propozycji.

Sprawozdanie, jak i udzielenie absolutorium Prezydium UEG zostało przez WZ przyjęte jednogłośnie.

Wybór władz UEG na II kadencje

WZ UEG wybrał na II kadencję następujący skład do organów:

 • Prezydium UEG:
      Prezes - Jacek Bińkowski
      V-ce Prezes ds. Gospodarki i Prawa - Martin Angele
      V-ce Prezes ds. Techniki - Kevin Mouatt

 • Komisja Rewizyjna
      Przewodniczący - Karel Skreta
      Członkowie:
          J.H.A. Ten Doeshate
          Josef Teupe

Z satysfakcją przyjęliśmy ponowny wybór naszego reprezentanta na funkcję Prezesa UEG. Taki wybór jest dowodem zarówno kompetencji osobistych p. Prezesa Jacka Bińkowskiego jak i stanowi nobilitację dla naszej organizacji.

W punkcie obrad dotyczących planów na rok następny do najważniejszych należało:

 • Pozyskanie nowych członków UEG.
 • Uzyskanie członkowstwa UEG  w UEAPME (Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw)
 • Nawiązanie stałych kontaktów-relacji  z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego poprzez członkowstwo w UEAPME.
 • Osiągnięcie wymiernych efektów pracy Komisji ds. Gospodarki i Prawa oraz Komisji Technika, a także dopracowanie metod komunikacji i współpracy w komisjach. 

Na zakończenie obrad wszyscy uczestnicy, gorącym aplauzem wyrazili swoje zadowolenie z powodu bardzo sprawnego przebiegu i organizacji spotkania, której podjęła się strona angielska.

wz_ueg_5.11.10.jpg (61622 bytes)

Szczególnie podziękowania złożono na ręce p. Kevina Mouatta szefa NASC oraz panów Robina Jeamsa i Neila Tomlinsona za ich duże zaangażowanie i wkład osobisty w organizację zarówno samych obrad oraz zagospodarowanie czasu wolnego i opiekę nad wszystkimi uczestnikami.

Wspólna wycieczka po Londynie

W Londynie, podobnie jak i w naszych miastach, na ulicach widać sporo rusztowań. Poniżej parę przykładów zarejestrowanych podczas wycieczki.

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń