Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania - projekt zmian przepisów tematem II Warsztatów organizowanych wspólnie przez PIGR i IMBiGS

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 25 i 26 listopada 2010 roku odbyła się druga edycja warsztatów poświęconych projektowi zmian legislacyjnych dotyczących budowy i eksploatacji rusztowań przygotowana przez PIGR wspólnie z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (patrz relacja z I warsztatów).

Podobnie jak na pierwszych warsztatach spotkanie zaszczycili swoją obecnością Sekretarz Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy p. Ryszard Rodzoch, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu p. Krzysztof Fiklewicz oraz Prezes PIGR p. Piotr Stanik. Uczestnikami warsztatów byli inspektorzy pracy z okręgów warszawskiego i poznańskiego, na co dzień zajmujący się tematyką rusztowań oraz reprezentujący branżę rusztowaniową członkowie PIGR.

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor PIGR Danuta Gawęcka, która po oficjalnych powitaniach, omówiła dotychczasowy zakres prac nad projektem, fazy jego powstawania a także problemy jakie pojawiały się w trakcie tworzenia zapisów, bowiem na pierwszych warsztatach przyjęto za cel stworzenie takich zapisów prawa, które w sposób jednoznaczny określałyby i precyzowały przepisy związane z rusztowaniami.

Prowadzenie obrad przejął p. Andrzej Misztela z IMBiGS, który w pierwszym rzędzie wskazał zebranym podstawę prawną będącą inspiracją omawianych zmian tj. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z 23.05.1935r (Dz. U. 1935 poz. 329 ) a także odniósł się do podstawowych założeń przyjętych w toku prac tj.: opracowanie propozycji spójnego zbioru przepisów podstawowych w zakresie użytkowania rusztowań, które będą korzystne z punktu widzenia interesu społecznego oraz całego środowiska branżowego, a w szczególności powinny:

  • ograniczać występujące patologie w zakresie przestrzegania zasad BHP i bezpieczeństwa eksploatacji rusztowań,
  • istotnie wpływać na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób pracujących na rusztowaniach lub wykonujących inne prace na wysokości,
  • promować bezpieczne techniki montażu rusztowań,
  • sprzyjać podnoszeniu kwalifikacji osób montujących, nadzorujących montaż i użytkujących rusztowania,
  • sprzyjać podnoszeniu jakości produkcji elementów systemów rusztowaniowych,
  • uprościć procedury techniczno-organizacyjne, mając na względzie przede wszystkim wymagania bezpieczeństwa,
  • sprzyjać wdrożeniu praktyk, w których bezpieczeństwo ludzi będzie ważniejsze niż interes ekonomiczny.

Główną częścią spotkania była analiza projektu zapisów zmian Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401,). Uczestnicy kolejno analizowali poszczególne projekty nowych zapisów i żywo dyskutowali nad każdym punktem. Obrady obfitowały w ogrom merytorycznych, zasadnych i zdających się nie mieć końca dyskusji. Uczestnicy warsztatów próbowali pogodzić racje każdej ze stron i starali się przyjąć taki kształt zapisów, aby nie budziły one podejrzeń i jednocześnie mogły być skutecznym narzędziem w codziennej pracy.

Ważnym, zdaniem uczestników, okazał się również problem braku ubezpieczeń w sektorze rusztowań. W naszym kraju ten temat nie znajduje właściwego zainteresowania wśród przedsiębiorców budowlanych, zupełnie przeciwnie niż to jest w innych krajach np. Anglii czy Niemczech. Być może wprowadzenie odpowiednich ubezpieczeń spowodowałoby wzrost świadomości i odpowiedzialności przedsiębiorców. Wszak wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko utraty zdrowia lub życia, myśl o bezpieczeństwie powinna spędzać sen z powiek osób za nie odpowiedzialnych.

Części merytorycznej obrad towarzyszyła również dyskusja nad formą przygotowania wniosku legislacyjnego oraz zastosowania odpowiednich procedur po to, aby możliwym było przeprowadzenie skutecznego postępowania. W podsumowaniu tej części dokonano ustaleń w zakresie uzupełnienia projektu o wypracowane wspólnie zapisy oraz przyjęcia dalszego harmonogramu prac.

W wystąpieniach końcowych głos zabrali zaproszeni na warsztaty goście. Pan Ryszard Rodzoch, zadeklarował wsparcie PIP dla projektu oraz wskazał na potrzebę pozyskania poparcia odpowiednich instytucji i organów. Pan Krzysztof Fiklewicz oprócz poparcia dla działań Izby i Instytutu, dodatkowo zapoznał zebranych z projektem prowadzonym przez PIP w skali ogólnopolskiej jak i lokalnej w zakresie strategii ograniczania wypadków przy pracy, (więcej na ten temat na stronach GIP, OIP w Poznaniu oraz PIGR).

Na koniec głos zabrał Pan Prezes PIGR- Piotr Stanik. Podziękował zebranym za przybycie i zaangażowanie w tworzony projekt. Szczególne podziękowania skierował do IMBiGS oraz PIP za poparcie i spójne z Izbą spojrzenie na problem uregulowania przepisów prawnych związanych z budową i eksploatacją rusztowań . Swoje podziękowania wyraziła również Pani Dyrektor Izby, jednocześnie kierując prośbę o nieustające zaangażowanie w działaniach do członków PIGR.

Agnieszka Plucińska
Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń