Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rusztowania na VII konferencji naukowo-technicznej - WARSZTATY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 18-20 października 2010 r. w Puławach odbyła się VII konferencja naukowo- techniczna - warsztaty inżynierów budownictwa pt. "Problemy przygotowania inwestycji budowlanych", której celem była wymiana poglądów i doświadczeń oraz doskonalenie zawodowe środowiska inżynierów budownictwa w obszarze wykonawstwa budowlanego i eksploatacji obiektów budowlanych.

Organizatorem konferencji był PZITB odział Białostocki, Gdański, Lubelski, Olsztyński i Warszawski przy współpracy Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa Lubuskiej, Mazowieckiej, Podlaskiej, Pomorskiej oraz Warmińsko-Mazurskiej.

Patronat nad konferencją roztoczyło Ministerstwa Infrastruktury GUNB, GIP i PIIB.

Patronat medialny: Przegląd Budowlany, Inżynier Budownictwa

Tematyka konferencji była bardzo szeroka. Zaplanowano 3 sesje plenarne i 10 sesji szkoleniowych, wśród których jedna była poświęcona zagadnieniu rusztowań roboczych w budownictwie - wykład ten poprowadził przedstawiciel PIGR, doktorant Politechniki Wrocławskiej, projektant, szkoleniowiec i specjalista ds. nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań z firmy BIS plettac - p. Piotr Kmiecik.

Godzinny referat obejmował zagadnienia procedur odbioru, uprawnienia kwalifikacyjne osób uczestniczących w procesie dopuszczania rusztowań do użytkowania, regulacje prawne i uwarunkowania stosowania. Referat został opublikowany w materiałach konferencyjnych, w publikacji PZITB pt. Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, Puławy 2010. Warto nadmienić, że w podsumowaniu konferencji prezentacja p. P. Kmiecika została oceniona, jako jedno z najciekawszych wystąpień.

Poniżej spis pozostałych referatów konferencji

 1. Aktualne problemy budownictwa w Polsce -oddziaływanie powodzi na obiekty budowlane.
 2. Problematyka ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym -stan prawny, raporty -oddziaływania inwestycji na środowisko, środowiskowe uwarunkowania przebiegu procesu inwestycyjno-budowlanego.
 3. Wybrane elementy ocen oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko w województwie warmińsko-mazurskim.
 4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w procesie realizacji budowy- podstawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji budowy - stan prawny, bezpieczny plac budowy, zagrożenia na stanowiskach pracy, szkolenia, ocena ryzyka zawodowego, sposoby zabezpieczeń, środki, ochrony indywidualnej, odzież robocza.
 5. BHP czy BIOZ: Współczesny etos bezpiecznego budowniczego.
 6. Zarządzanie budowlanym projektem infrastrukturalnym wg FIDIC.
 7. Obowiązki uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, procedury rozpoczęcia robót, FIDIC a polskie przepisy - roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające, procedury odbioru robót.
 8. Informatyzacja procesu inwestycyjno-budowlanego
 9. Przygotowanie dokumentacji projektowej, harmonogramy budowlane, zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie budowlanym.
 10. Komputerowe planowanie rzeczowe i kosztowe realizacji budowy.
 11. Współczesne systemy deskowań w budownictwie betonowym - systemy deskowań ściennych, stropowych i samo wznoszących, optymalizacja wykorzystania, kontrola i odbiór deskowań, przykłady z realizacji prac.
 12. Betonowanie konstrukcji masywnych - specyfika, warunki techniczne, projektowanie, wykonawstwo, pielęgnowanie.
 13. Kontrole dokonywane przez organy nadzoru budowlanego w procesie budowlanym - kompetencje, zakres, obowiązki stron, kontrole doraźne, obowiązkowa kontrola budów.
 14. Krytycznie o monitoringu bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.
 15. Stosowanie płyt warstwowych w dachach o wymaganej odporności ogniowej.

Wykładowcy: mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, mgr inż. Sławomir Maj, prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk, mgr Saturnin Fadrowski, mgr inż. Maria Sosnowska-Mach, dr inż. Jerzy Obolewicz, dr inż. Paweł Nowak, inż. Grzegorz Lusa, prof. nzw. dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. nzw. dr hab. inż. Zygmunt Orłowski, prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Witkowski, dr inż. Jerzy Baryłka, mgr inż. Jerzy Kowalewski, mgr inż. Bogdan Wróblewski, dr Andrzej Borowy.

Opracowała
Danuta Gawęcka

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń