Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 23 kwietnia br. na zaproszenie OIP p. Krzysztofa Fiklewicza uczestniczyliśmy w pierwszym spotkaniu Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012 przy Okręgowym Inspektorze Pracy. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęli Wojewoda Wielkopolski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

W spotkaniu, uczestniczyli przedstawiciele organów nadzoru nad warunkami pracy, władz wojewódzkich i samorządowych, organizacji pracodawców, stowarzyszeń, samorządów zawodowych, przedstawicieli związków zawodowych:

 • Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu,
 • Urzędu Górniczego w Poznaniu, Regionalnego KRUS w Poznaniu,
 • I Oddziału ZUS w Poznaniu,
 • Wojewódzkiego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
 • Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców "Lewiatan"
 • Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,
 • Oddziału Wielkopolskiego Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa,
 • Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność",
 • Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego,
 • Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych,
 • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddziału Poznań,

oraz

 • Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań,

Wszystkie te instytucje i organizacje weszły w skład Wielkopolskiej Komisji Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012 przy Okręgowym Inspektorze Pracy, jako organ konsultacyjno-doradczy. Warto nadmienić, że jest to jedyna jak do tej pory w skali kraju inicjatywa.

wsowpp_2010_01.jpg (64750 bytes)

Podstawowym celem strategii jest ograniczenie liczby wypadków poprzez kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa oraz dotarcie do pracodawców i ich organizacji z informacją o podjętej misji zintegrowanego podejścia do ograniczania wypadków przy pracy, uwzględniającego poszczególne etapy tego procesu, różne potrzeby pracodawców, zmiany zachodzące w środowisku pracy.

Działania Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012zaplanowano w podziale na IV etapy

 • Etap I - rok 2010 - zainicjowanie i wdrożenie WSOWpP,
 • Etap II- rok 2011 - kontynuacja działań podjętych w l etapie ukierunkowana na propagowanie dobrych praktyk,
 • Etap III - rok 2012 - ewaluacja, promowanie pracodawców, którzy odnoszą sukcesy w ograniczaniu zagrożeń zawodowych oraz wypadków przy pracy (konkursy),
 • Etap IV - rok 2013 - podsumowanie działań podejmowanych w ramach WSOWpP.

Przewiduje się następujące formy działania:

 • czynności nadzorczo-prewencyjne przy współdziałaniu z innymi organami, jako forma przeciwdziałania wypadkom,
 • konferencje, seminaria i warsztaty,
 • szkolenia,
 • punkty konsultacyjne,
 • filmy, materiały multimedialne,
 • wydawnictwa, katalogowanie i dystrybucja materiałów,
 • konkursy i quizy,
 • wystawy i dni otwarte,
 • konferencje prasowe i akcje informacyjne w mediach,
 • redystrybucja materiałów przygotowanych przez osoby i organizacje wspierające,
 • pisma profilaktyczne kierowane do wybranych grup adresatów.

W większości z tych form działania PIGR zadeklarował swój udział.

Więceje informacji na www.wielkopolskastrategiawypadkowa.pl

Danuta Gawęcka

W opracowaniu wykorzystano zdjęcia dzięki uprzejmości OIP w Poznaniu


Archiwum

Tablica ogłoszeń