Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia UEG (20-21.10.2011r.)

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

20 i 21 października tego roku w Rotterdamie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie UEG. Gospodarzem i współorganizatorem spotkania była holenderska organizacja rusztowaniowa VSB (Vereiniging van Steiger Hoogwerken Betonbekistingbedrijven).

W obradach, oprócz pracowników Sekretariatu Generalnego UEG, uczestniczyli przedstawiciele członków UEG z Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski i Szwajcarii, a także zaproszeni goście z Finlandii i Norwegii. Stronę polską w tym roku reprezentowali p. Prezes Jacek Bińkowski oraz p. Marek Sławiński. Główne spotkanie poprzedziły posiedzenia Prezydium oraz grup roboczych Technika i Gospodarka i Prawo.

Prezydium UEG

Celem posiedzenia Prezydium było zatwierdzenie wcześniej przygotowanych protokołów i sprawozdań z działalności UEG za okres sprawozdawczy, w tym finansowych, dla przedstawienia ich Walnemu Zgromadzenia Członków a także omówienie i dopięcie spraw organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem całości spotkania.

Grupy robocze

Doroczne spotkanie członków organizacji stanowi dobry moment na wykorzystanie obecności wielu osób i zorganizowanie obrad grup roboczych, których członkowie mają okazję do podsumowania dotychczasowych efektów swoich prac, wymiany doświadczeń i uzgodnienia planów na rok następny.

W tym roku obu spotkaniom przewodniczył Prezes UEG p. Jacek Bińkowski. Sprawozdanie z postępu prac w grupie Gospodarka i Prawo złożył p. Marek Sławiński. Natomiast Grupę Technika poprowadził p. Holger Budroweit. W pracach grup roboczych, jako obserwatorzy udział wzięli przedstawiciele organizacji rusztowaniowych z Finlandii - p. Tapio Turunen (Teline-Rami Oy) i p. Geir Gule (Stillasentreprenorenes Forening) z Norwegii.

Spotkania rozpoczęło przedstawienie sprawozdań z prac obu grup. Ich uczestnicy zostali również poinformowani, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, p. Afif El Baba, reprezentujący Sekretariat Generalny UEG, został oddelegowany na stanowisko eksperta do Komitetu Technicznego TC 53 (Grupa Robocza Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmująca się 'Tymczasowym wyposażeniem roboczym'). Z tego tytułu p. El Baba zapoznał uczestników ze swoimi osiągnięciami i działalnością zawodową.

Na posiedzeniach podjęto temat norm europejskich dotyczących rusztowań. Istotna w tym aspekcie jest możliwość wpływania UEG na ustawodawstwo europejskie już na etapie projektu, dlatego głównym zadaniem powinno być wskazywanie gospodarczych konsekwencji nowych przepisów w celu minimalizacji wynikających z nich obciążeń. Ważnym jest, aby reprezentowane interesy dotyczyły wszystkich członków UEG.

Kolejnym znaczącym tematem, który skupił uwagę uczestników obrad były przepisy dotyczące prawidłowej budowy konstrukcji rusztowania. Dyskusja dotyczyła głównie podziału odpowiedzialności stron, czyli skupiała się wokół zasadniczego pytania gdzie kończy się odpowiedzialność firmy, która stawia rusztowanie, a gdzie zaczyna się odpowiedzialność zleceniodawcy. Omówione zostały również standardy i wymagania techniczno-prawne w poszczególnych krajach. W konsekwencji ustalono konieczność wypracowania wspólnych norm i minimalnych wymogów dla gotowego rusztowania, celem lobbowania takich zapisów w normach europejskich. Z tego powodu poddano pomysł utworzenia specjalnej grupy roboczej, która zajęłaby się wyłącznie opracowywaniem przykładów wymagań dla montażu rusztowań. Gotowy dokument dotyczący minimalnych wymagań w tym zakresie, bazujący na danych z Czech, Polski i Szwajcarii, zostanie opracowany i przedstawiony do dyskusji na kolejnym posiedzeniu.

Bardzo ważnym tematem, który podjęto na spotkaniu były wypadki związane z pracami rusztowaniowymi. Strona szwajcarska przedstawiła swoje statystyki w tym zakresie (podobne opracowania posiada również Holandia i Wielka Brytania). Oprócz tych analiz przedyskutowano także czynniki sprawcze wypadków w poszczególnych krajach członkowskich. Z uwagi na dużą wagę raportów o stanie bezpieczeństwa w sektorze rusztowań ustalono, że należy tym tematem zająć się ze szczególną starannością i z tego powodu na kolejnym spotkaniu każdy z członków ma przedstawić swoje dane.

Dodatkowo zaplanowano uzupełnienie istniejących już standardów o odpowiednie aspekty z zakresu odpowiedzialności prawnej i rozesłanie ich do wszystkich członków. W oparciu o to, zespół składający się z Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii, Szwajcarii i Niemiec ma sporządzić projekt wspólnych minimalnych wymogów prawnych, który trafi do członków Grupy Roboczej przed kolejnym posiedzeniem, a następnie zostanie na nim przedyskutowany.

Walne Zgromadzenie

Spotkanie miało charakter sprawozdawczo - wyborczy z uwagi na wybory uzupełniające skład Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył Prezes UEG, p. Jacek Bińkowski. Również i w tym posiedzeniu, oprócz przedstawicieli członków organizacji i członków grup roboczych, uczestniczyli goście z Finlandii i Norwegii.

wz_ii.jpg (126196 bytes)

Po przeprowadzeniu stałych proceduralnych punktów Walnego Zgromadzenia takich jak:

  • przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Zarządu i Sekretariatu Generalnego z działalności organizacji za okresu od 05.11.2010r. do 21.10.2011r., sprawozdania finansowego oraz raportu z realizacji budżetu w 2011r. i raportu Komisji Rewizyjnej,
  • głosowanie i udzielenie absolutorium Zarządowi
  • przedstawienie i zatwierdzenie budżet na rok 2012,

przeprowadzono wybory uzupełniające składu Komisji Rewizyjnej, z uwagi na zmianę osobową w miejsce pana Josef'a Teupe z Güteschutzverband Stahlgerüstbau e.V. powołany został Hans Gertsch ze szwajcarskiej organizacji SGUV (Schweizerischer Gerüstbau Unternehmer Verband).

Ponadto Walne Zgromadzenie przyjęło w poczet swoich członków Norweską Izbę Rusztowaniową - Stillasentreprenorenes Forening (SEF). Wstępnie wyznaczono termin kolejnego Walnego Zgromadzenia na 25.-26.10.2012, wskazując Szwajcarię, jako najbardziej prawdopodobne miejsce jego organizacji. Warto nadmienić, że w zakresie spraw członkowskich, aktualnie status członka oczekującego posiada Austria i Finlandia.

Ostatnim tematem obrad było przedstawienie przez Prezesa Jacka Bińkowskiego planów i strategii na najbliższy rok. W katalogu istotnych zadań w 2012 roku między innymi znalazł się plan rozszerzenia UEG o reprezentacje z innych krajów UE tak aby pełniej reprezentować interesy branży rusztowaniowej, pozyskania większych wpływów na płaszczyźnie zacieśnienia relacji z Brukselą oraz UEAPME, doprowadzenia do przynależności do APME a także nawiązania owocnych kontaktów z wydawcami i wystawcami europejskimi celem nawiązania współpracy.


Archiwum

Tablica ogłoszeń