Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Posiedzenie Komisji Trójstronnej ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

24.09.br w siedzibie ZZ Budowlani odbyło się posiedzenie Komisji Trójstronnej ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej poświęcone założeniom do nowej ustawy Prawo Budowlane prezentowane przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i gospodarki Morskiej, na które to posiedzenie PIGR zostało zaproszone. Izbę na spotkaniu reprezentował Dyrektor PIGR Danuta Gawęcka.

1.jpg (95347 bytes)

U podstaw proponowanych nowych ujętych w założeniach rozwiązań jest

  • określenie generalnych zasad budowy obiektu budowlanego oraz wykonywania innych robót budowlanych, praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego oraz uprawnień i obowiązków organów administracji publicznej,

  • wprowadzenie przyjaznych inwestorom procedur sytuowania obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnej zasady praworządności oraz poszanowaniem atrybutów prawa własności i interesu publicznego,

  • uproszczenie procedur administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, w tym w możliwie najszerszym stopniu nastąpienie rezygnacji z rozstrzygnięć w drodze decyzji administracyjnej na rzecz form uproszczonych,

  • ograniczenie zakresu ingerencji organów administracji publicznej w proces budowlany wyłącznie do przypadków naruszenia prawa lub interesu publicznego w tym procesie,

  • poszerzenie uprawnień i zwiększenia odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

Dotychczasowe działania podjęte przez Ministerstwo w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz projektowany terminarz kolejnych działań na spotkaniu przedstawił Janusz Żbik Podsekretarz Stanu w MTBiGM, natomiast same założenia Krzysztof Antczak, zastępca dyrektora kierujący Departamentem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w MTBiGM. Jednym z ważniejszych elementów jakie były przedstawiane i dyskutowane na spotkaniu to projekt zmian w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzenia zasady, że budowę można będzie rozpocząć na podstawie skutecznego zgłoszenia z dołączonym projektem budowlanym a nie jak dotąd na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę. Ustawa ma zawierać odpowiednie listy obiektów, na budowę których trzeba będzie uzyskać pozwolenie na budowę, a także listę takich obiektów nie wymagających przedłożenia projektu czy zwolnionych całkowicie z reglamentacji administracyjno-prawnej. Projektuje się wprowadzić zasadę, że roboty budowlane inne niż budowa nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia (z wyłączeniem listy dla jakiego rodzaju robót będzie to konieczne).

Obrady prowadził Współprzewodniczący Zespołu ze strony pracodawców Przewodniczący ZZ Budowlani Zbigniew Janowski.

O Komisji Trójstronnej ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Zadania i kompetencje Komisji Trójstronnej określa ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Komisja umożliwia dialog między trzema stronami: stroną rządową, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, który służy godzeniu interesów pracowników i pracodawców oraz dobra publicznego. Podstawowym celem działania Komisji jest osiągnięcie i zachowanie pokoju społecznego.

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa został powołany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w lutym 2006 r. Komisje tą tworzą trzy strony; rządowa przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska oraz związkowa i pracodawców z obszaru zadań Komisji.


Archiwum

Tablica ogłoszeń