Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Posiedzenie Komisji Trójstronnej ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

20 grudnia 2012r. kolejny raz - ostatni w 2012r. obradowała Komisja Trójstronna ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Spotkanie prowadził Przewodniczący ZZ Budowlani Zbigniew Janowski. W obradach oprócz członków Komisji wzięli udział przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), a także przedstawiciele innych organizacji budownictwa, niereprezentowanych w Zespole oraz przedstawiciele instytucji naukowych i szkoleniowych. W posiedzeniu z ramienia PIGR brała udział p. Dyrektor Danuta Gawęcka.

Program spotkania zakładał przedstawienie i omówienie dwóch podstawowych tematów:

 • Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych przedstawionych przez UZP

 • Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano - montażowej w 2012 - tendencje i przyszłość przedstawiony przez GUS

Tematem wiodącym posiedzenia był projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Temat niezwykle ważny bowiem jedną z przyczyn zapaści w branży budowlanej co przekłada się bezpośrednio na sektor rusztowań są wadliwe regulacje prawne jak i praktyka stosowania prawa w sektorze zamówień publicznych. O tej złej sytuacji dyskutuje się nie tylko w kraju ale również i na międzynarodowych forach, gdzie ostatnio pada bardzo dużo wyraźnych słów krytyki pod adresem praktyk zamówień publicznych oraz organów organizujących przetargi jak i niechęci inwestorów publicznych w Polsce do wykonania swoich obowiązków. Najbardziej krytykowanym elementem, które decyduje o wyborze oferty jest naturalnie kryterium najniższej ceny, bowiem konsekwencją tego jest bardzo często wybór niezweryfikowanego niezdolnego do wykonania zamówienia wykonawcy. Złe zapisy ustawy umożliwiają ponadto zamawiającemu, doprowadzenie wykonawców do niewypłacalności, bowiem bardzo często sam proces udzielania zamówienia powoduje, że od samego początku wykonawca jest w pozycji niekorzystnej i przenosi ją dalej na swoich podwykonawców. Takim podwykonawcą zazwyczaj jest firma rusztowaniowa. Dla naszej branży problem zaczyna się już na samym początku procesu czyli przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz stanowiącej zwykle załącznik do niej dokumentacji projektowej - gdzie nie ma wyraźnie wydzielonych kosztów na zabezpieczenia w tym w szczególności na rusztowania. Wszędzie tam, gdzie odbywają się roboty na wysokości i można zastosować rusztowania lub rozwiązania alternatywne np. podesty robocze, wiszące, powinno nastąpić ich wydzielenie. Powinna być osobna pozycja jasno określająca jakie potrzebne są ilości rusztowań lub ich parametry techniczne. Rusztowania nie powinno pozostawać martwą pozycją w kosztorysie. PIGR wielokrotnie wskazywał, że zapisy specyfikacji nie są na tyle precyzyjne, aby pozwolić na właściwe skalkulowanie oferty. A przecież rusztowanie jest niezwykle istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo pracy.

Na spotkaniu zostały zaprezentowane najważniejsze elementy projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (treść całego dokument UZP http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=5836 oraz http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=5839).

Przekazany pod konsultację projekt założeń powstał z myślą o:

 • rozszerzeniu kompetencji zamawiającego w zakresie kontroli nad procesem udzielania zamówień w celu uzyskania lepszej jakości udzielonych i zrealizowanych zamówień publicznych służących efektywnemu realizowaniu zadań publicznych poprzez:
 1. przewidzenie rozwiązań służących skutecznej identyfikacji i eliminacji z postępowań ofert z rażąco niską ceną,
 2. zmiany dotyczące zapewnienia wyboru "rzetelnego" wykonawcy, dającego rękojmie należytego wykonania umowy,
 3. ułatwienie w prowadzeniu postępowań w trybach negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego,
 4. podwyższenie progów zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień nie współfinansowanych ze środków UE,
 5. umożliwienie zamawiającym ograniczenia podmiotów biorących udział postępowaniu do wykonawców pochodzących z UE, EOG, z krajów stron Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) (preferencje europejskie).
 • zwiększeniu udziału przedsiębiorców w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych poprzez usunięcie zbędnych barier zniechęcających ich do bardziej powszechnego i aktywnego ubiegania się o realizacje zamówień publicznych w następstwie:
 1. wprowadzenia możliwości ogłoszenia o planowanych zamówieniach poniżej "progów unijnych",
 2. deregulacji postępowań w zakresie żądania dokumentów poprzez umożliwienie zamawiającym przeprowadzania postępowań w oparciu o oświadczenia wykonawców i żądaniu dokumentów wyłącznie od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
 3. eliminacji zatrzymywania wadiów z uwagi na nieuzupełnienie dokumentów,
 4. wprowadzenia zasady zwrotu planów, próbek, wzorów, rysunków równie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
 5. dopuszczenia możliwości składania oferty i dokumentów wyłącznie w języku innym niż język polski,
 6. wprowadzeniu zmian umożliwiających przeprowadzenie w pełni elektronicznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ponadto celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie zmian w zakresie:

 1. rozpoznawania zastrzeżeń od wyników kontroli Prezesa Urzędu,
 2. kadencyjności członków Rady Zamówień Publicznych,
 3. sankcji za naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszące się do podmiotów spoza sektora finansów publicznych,
 4. rozszerzenie zadań Krajowej Izby Odwoławczej o podejmowanie uchwał dotyczących zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne.

Przedstawiony materiał stanowił wstęp do szerokiej dyskusji. Większość obecnych zgodziła się, że proponowane zmiany idą w dobrym kierunku jednak nie są wystarczające. W podsumowaniu dyskusji prowadzący spotkanie Przewodniczący Zbigniew Janowski przekazał, że zgłoszone w trakcie dyskusji postulaty zostaną przez odpowiedni zespół zebrane i opracowane w postaci wniosków z posiedzenia.

W drugiej części spotkania została przedstawiona na bazie wyników do listopada 2012r. informacja o sytuacji w budownictwie gdzie zostały pokazane między innymi wyniki i tendencje produkcji budowlano - montażowej, wskaźniki cen, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie, ogólny klimat koniunktury gospodarczej w budownictwie (więcej informacji o sytuacji gospodarczej Polski w materiale na stronie GUS http://www.stat.gov.pl/wizualizacje/).

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń