Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie UEG 2012

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 26 i 27 października w Lucernie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie UEG - międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje narodowe reprezentujące interesy branży rusztowaniowej. Gospodarzem i współorganizatorem całego spotkania była szwajcarska organizacja SGUV - Schweizerischer Gerüstbau Unternehmer Verband członek UEG (http://www.sguv.ch).

Walne Zgromadzenie w Lucernie miało charakter sprawozdawczo wyborczy z uwagi na kończącą się kolejną kadencję władz organizacji. Obradom przewodniczył Prezes UEG, p. Jacek Bińkowski. Oprócz przedstawicieli członków organizacji, członków grup roboczych na doroczne posiedzenie zostali zaproszeni dodatkowi goście. Ze strony Polski w spotkaniu uczestniczył członek Zarządu PIGR - Roman Rogoziński jako reprezentant władz naszej organizacji, Dyrektor Izby Danuta Gawęcka oraz ekspert PIGR oddelegowany do prac w UEG Piotr Kmiecik.Uczestnicy obrad WZ UEG 2012

Celem Walnego Zgromadzenia z uwagi na jego charakter sprawozdawczo wyborczy było:

 • przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Prezydium i Sekretariatu Generalnego z działalności organizacji za okresu od 21.10.2011r. do 26.10.2012r., sprawozdania finansowego oraz raportu z realizacji budżetu w 2012r. i raportu Komisji Rewizyjnej,
 • głosowanie i udzielenie absolutorium Zarządowi
 • przedstawienie i zatwierdzenie budżetu na rok 2013
 • podsumowanie II kadencji
 • wybory władz na III kadencje
 • przyjęcia planów i działań organizacji na rok następny

Jako pierwsze, zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Prezydium i Sekretariatu Generalnego. Wprowadzenie do sprawozdania dokonał Prezes UEG a samo sprawozdanie w imieniu Prezydium UEG przedstawił zebranym w zastępstwie V-ce Prezesa UEG Kevina Mouatt'a - Robin James (Anglia). Dominującym elementem tego sprawozdania było podsumowanie podjętych działań i ich efektów. Do najważniejszych z nich należało uzyskanie członkostwa UEG w UEAPME(Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) co skutkowało nawiązaniem stałych kontaktów-relacji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego a w szczególności możliwością udziału przedstawiciela UEG p. Afif M. EL Baba w pracach CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) w Komicji Technicznej TC 53 ( Grupa Robocza Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego zajmująca się -tymczasowym wyposażeniem roboczym). Normalizacja - w połączeniu z zasadą wzajemnego uznawania - odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Zharmonizowane normy europejskie przyczyniają się do zapewnienia swobodnego przepływu towarów na rynku wewnętrznym i umożliwiają wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (UE)ważny więc jest, że w sprawach dotyczących branży rusztowaniowej mamy możliwość dotarcie do struktur Parlamentu Europejskiego celem uzyskiwania bieżących informacji dotyczących planów PE w zakresie projektowanych uregulowań dotyczących branży rusztowań oraz możliwości zgłaszania przez UEG stosownych uwag i propozycji.

Sprawozdanie, jak i udzielenie absolutorium Prezydium UEG zostało przez WZ przyjęte jednogłośnie. Podobnie został przyjęty budżet na rok następny.

WZ przyjęło w poczet organizacji kolejnego nowego członka - Finlandię z Teline-Rami Oy.

Zainteresowanie członkostwem wyraziła rusztowaniowa organizacja z Francji, której przedstawiciel brał udział w tegorocznym spotkaniu.

Aktualnie UEG składa się 9 członków z 8 krajów

Lata 2012-2-14 to nowa kolejna III już kadencja Europejskiej Organizacji Rusztowaniowej. Przez dwie pierwsze UEG przeprowadził jako Prezes przedstawiciel Polski p. Jacek Bińkowski jednak ze względów osobistych podjął decyzję ograniczenia swojej społecznej aktywności i wycofania się na jakiś czas z pełnienia funkcji w Zarządzie zarówno w UEG jak i PIGR . Jednocześnie obiecał udzielanie wszelkiej pomocy i wsparcia w ramach swoich możliwości każdego działanie z jakim obie organizacje zwrócą się do niego. W imieniu Zarządu, Generalnego Sekretariatu i członków UEG za dotychczasową ofiarną pionierską pracę i duże zaangażowanie na rzecz UEG, złożyła Sekretarz Generalny UEG Sabrina Luther wraz z dotychczasowym V-ce prezesem UEG p. Martinem Angele. Osobne, dodatkowe podziękowanie z podkreśleniem roli Polskiej organizacji i osobistej p. Jacka Bińkowskiego przy tworzeniu UEG złożył doradca UEG p. Lothar Bünder.


Od lewej S. Luther, J. Bińkowski, M. Angele

Od lewej : L. Bünder , S. Luther

Na III kadencje wybrano następujące składy:

Zarządu UEG:

zarzad_ueg_2012-2014.jpg (54475 bytes)

Komisji Rewizyjnej:

 1. Hans Gertsch - Szwajcaria
 2. Tapio Turunen - Finlandia
 3. Marcus Nachbauer - Niemcy

Zmiany dokonały się również jeśli chodzi o Grupy Robocze. Po dotychczasowych doświadczeniach oraz z uwagi na zakres i zazębianie się tematów nad którymi aktualnie pracowano w ramach prac UEG i tych projektowanych w przyszłości, postanowiono połączyć dotychczasowo działające Grupę Gospodarki i Prawa oraz Techniki w jedną pod nazwą Regulacje Europejskie (GR- RE). Polskę i PIGR w grupie tej reprezentować będzie jej ekspert p. Piotr Kmiecik.Ekspert PIGR w UEG - P. Kmiecik

W drugim dniu spotkania wszyscy uczestnicy wzięli udział w pierwszym spotkaniu Nowo utworzonej grupy roboczej ( GR- RE) na którym przedstawiono dwa tematy:

 • prezentacje SGUV - dotyczącą wykorzystywania nowych technologii i internetu do tworzenia gromadzenia i udostępniania materiałów opracowywanych na potrzeby organizacji jak i jej członków
 • prezentacje dot. struktury, zadań i aktualnie prowadzonych prac w CEN TC 53 (więcej informacji na ten temat ukaże się w wiosennym kwartalniku Rusztowania)

Uczestnicy obrad WZ UEG 2012

Na zakończenie obrad wszyscy uczestnicy, gorącym aplauzem wyrazili swoje zadowolenie z powodu bardzo sprawnego przebiegu i organizacji spotkania, której podjęła się strona szwajcarska.

Szczególne podziękowania złożono na ręce nowego Prezesa UEG Martina Angele za jego duże zaangażowanie i wkład osobisty w organizacje zarówno samych obrad jak i zagospodarowanie czasu wolnego i opiekę nad wszystkimi uczestnikami. To on oraz Prezes SGUV Josef Wiederkehr i Hans Gertsch wspólnymi siłami sprawili, że wszyscy uczestnicy WZ UEG mieli okazję poznać Lucernę i okolice jeziora Bodeńskiego z jak najlepszej strony i opuścić Szwajcarię z dobrymi wspomnieniami.

prezydent_szwajcar.jpg (10927 bytes)

Josef Wiederkehr

Hans Gertsch
Wspólna wycieczka po Lucernie i okolicach

lucerna.jpg (74993 bytes)

Lucerna

 Zwiedzanie huty szkła

 Wycieczka po Jeziorze Czterech Kantonów

 Pilatus

dsc05690.jpg (130763 bytes)

Uczestnicy WZ UEG 2012

 

img_2632.jpg (125287 bytes)

Polska reprezentacja od lewej J. Bińkowski, D. Gawęcka, P. Kmiecik, R. Rogoziński


Archiwum

Tablica ogłoszeń