Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Seminarium "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" - BUDMA 2013

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Podczas pierwszego dnia targów BUDMA 2013 Polska Izba Gospodarcza Rusztowań tradycyjnie we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizowała seminarium pt. "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - profesjonalizm na budowie". W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branży budowlanej, służby BHP, delegaci organów nadzoru nad warunkami pracy współpracujący z Państwową Inspekcją Pracy oraz studenci Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Z ramienia PIGR obecni byli Prezes Izby p. Zenon Sztobryn oraz Dyrektor Izby p. Danuta Gawęcka.
Uczestnicy seminarium


Moderator seminarium p. Jacek Strzyżewski
Rzecznik Prasowy PIP

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała p. Stanisława Ziółkowska - Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, p. Krzysztof Duda - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru i Kontroli w Poznaniu, p. Krzysztof Fiklewicz - ekspert Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie p. Leszek Zając - Zastępca Głównego Inspektora Pracy, p. Krzysztof Kowalik - Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP i p. Halina Tulwim - Dyrektor Departamentu Prawnego GIP. Ze strony Targów w seminarium uczestniczyła p. Zofia Strzyż - Dyrektor Projektowy Targów. Szczególnymi gośćmi seminarium byli p. Zbigniew Janowski - Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ "Budowlani", p. Wiktor Piwkowski - Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz p. Zenon Kierczyński - Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Seminarium otworzyła, Okręgowy Inspektor Pracy p. Stanisława Ziółkowska akcentując w swoim wprowadzającym do seminarium wystąpieniu, szczególną rolę profesjonalnego podejścia do wykonywania i nadzorowania robót budowlanych jako gwaranta bezpieczeństwa tych robót i pracowników w nich uczestniczących.

Całość seminarium poprowadził p. Jacek Strzyżewski - Rzecznik Prasowy z Poznańskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy rozpoczynając spotkanie od uroczystego wręczenia nagród laureatom konkursu OIP w Poznaniu "Buduj Bezpiecznie 2012". Laureatami konkursu zostali :

  • Hochtief Polska S.A. Odział w Poznaniu (I miejsce za modernizację hali 15 MTP),
  • Skanska S.A. Oddział w Poznaniu (I miejsce za budowę Centrum Innowacji w Logistyce),
  • Kubot Sp. jawna z Kępna (III miejsce za rozbudowę SP ZOZ w Kępnie)

Dodatkowe wyróżnienie Złotym Medalem 120-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych przyznano Państwowej Inspekcji Pracy OIP w Poznaniu. Medal osobiście odebrała p. Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy z rąk p. Zbigniewa Janowskiego Przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZ "Budowlani".
Nagrodzeni Laureaci


p. Stanisława Ziółkowska odebrała Złoty Medal
120 Lecia Ruchu Zawodowego Budowlani

Tłem seminarium było przedstawienie przez OIP informacji dotyczących najświeższych danych odnoszących się do wypadkowości w budownictwie w tym odnotowanych podczas kontroli inspektorów najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości oraz prezentacja działań profilaktycznych, które zostały podjęte przez PIP aby przeciwdziałać zagrożeniom jakie generują prace budowlane. W tym kontekście szczególnie została podkreślona ważna funkcja jaką pełni Kampania informacyjno-prewencyjna "Szanuj Życie - Bezpieczna Praca na Wysokości".Od lewej: p. Piotr Stanik, p. Zenon Sztobryn, p. Danuta Gawęcka,
p. Leszek Zając, p. Stanisława Ziółkowska


Od lewej p. Zbigniew Janowski, p. Danuta Gawęcka
i p. Wiktor Piwkowski

Głównym elementem seminarium była prezentacja "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - profesjonalizm na budowie" opracowana w formie dialogu pomiędzy prowadzącym - moderatorem tego bloku a trzema ważnymi z uwagi na bezpieczeństwo robót osób biorących udział w procesie realizacji budowy:

  • Kierownikiem budowy
  • Koordynatorem ds. BHP w zespole menedżera projektu
  • Kierownikiem nadzoru robót szczególnie niebezpiecznych - budowy rusztowania


p. Eugeniusz Radniecki
koordynator ds. BHP Skanska


p. Paweł Jóźwiak
kierownik budowy Hochtief


p. Tomasz Sobczyk
kierownik nadzoru budowy rusztowań BIS plettac

Moderator, p. Jacek Strzyżewski kolejno ww. osobom z nadzoru zadawał pytania dotyczące najważniejszych elementów związanych z pełnieniem przez nich funkcji. Uczestnicy seminarium w wyniku usłyszanych odpowiedzi mieli możliwość zapoznania się nie tylko z podstawowymi elementami prawidłowego nadzoru i kontroli robót, ale również z dobrymi praktykami jakie poszczególne firmy wprowadzają jako standard.

PIGR w swojej części, dzięki pomocy członka Izby - firmy BIS plettac (Lider konkursu PIP "Solidni, Gospodarni, Bezpieczni w Pracy 2012) w osobie p. Tomasza Sobczyka pełniącego funkcję osoby nadzorującej prace montażu i demontażu rusztowań zaprezentowała najważniejsze elementy związane z prawidłową budową rusztowań i ezpieczeństwem robót wykonywanych na wysokości, skupiając uwagę na zadaniach osób pełniących nadzór przy montażu.

Podczas swojego wystąpienia p. Sobczyk omówił jakie kwalifikacje powinien posiadać sam monter rusztowań jak i osoba nadzorująca montaż, określana mianem profesjonalisty. Osoba taka zna przede wszystkim wymagania dotyczące budowy i eksploatacji rusztowań, zasady bhp pracy oraz jest w stanie zidentyfikować oraz minimalizować zagrożenia, jakie towarzyszą pracy na wysokościach, czyli podsumowując posiada wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie.

Pan Sobczyk podkreślił niezwykle ważną rolę szkoleń w tym przede wszystkim odbycie kursu i zweryfikowanie swojej wiedzy na kursie PIGR dla nadzoru - Specjalisty budowy i eksploatacji rusztowań, którego on sam jest absolwentem. Zwrócił uwagę jak ważnym elementem jest odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie ciągłego poszerzania wiedzy niezbędnej przy wykonywaniu wszelakich prac na wysokościach związanych z montażem i demontażem rusztowań.

Omówiono warunki jakie winny być spełnione aby montaż rusztowań odbył się w sposób bezpieczny zaczynając od wygrodzenie strefy montażu po kontrolę prac brygady, systematyczne przegląd rusztowań, dodatkowe elementy - np. potrzebę dodatkowego uziemienia rusztowania na uporządkowania terenu kończąc .Szczególną uwagę zwrócono na procedurę przekazania zamontowanego rusztowania do eksploatacji, w tym, co powinien zawierać protokół odbioru technicznego rusztowania.

Duże zainteresowanie wzbudziła praktyczna strona prezentacji, bowiem w sposób szczegółowy zaprezentowany został pełen ekwipunek montażysty między innymi: odpowiedni ubiór montera począwszy od butów, kombinezonu, kasku, rękawic po dodatkowe elementy jak ochrona oczu lub słuch oraz narzędzi pracy czyli pasa narzędziowego i dodatkowych elementów jak miary , tablice informacyjne, apteczka, taśmy do wygradzania strefy montażu i najistotniejszego elementu jakim są dla montera szelki zabezpieczające przed upadkiem. Pan Sobczyk zademonstrował i omówił jak prawidłowo zakładać, nosić i sprawdzać szelki ponadto przedstawił najnowszy model linek samo hamujących z Wielkiej Brytanii, wykorzystujący podobnie jak w samochodach zasadę pasów bezpieczeństwa. Linki które zaprezentował są aktualnie testowane przez firmę BIS plettac. Zaletą tych linek jest zminimalizowanie maksymalnej odległości z której może spaść pracownik, nie "plączą" się pod nogami oraz są lżejsze w porównaniu do linek tradycyjnych.p. Tomasz Sobczyk podczas prezentacji


Od lewej: p. Tomasz Sobczyk, p. Danuta Gawęcka, p. Leszek Zając

Prezentacja i jej nowatorska forma wzbudziły duże zainteresowanie. Cykl naszych corocznych wspólnych z PIP seminariów ma każdego roku dużą frekwencję - tym razem wzięło w niej udział przeszło 200 osób co świadczy, że prezentowane zagadnienia okazały się interesujące i potrzebne, a także o tym, co jest budujące, że wzrasta potrzeba zgłębiania wiedzy pomocnej w przeciwdziałaniu zagrożeniom.

Opracowała:
Kamila Mułkowska
Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń