Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniu 4 kwietnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektorze Pracy. Izbę na spotkaniu reprezentował Viceprezes PIGR Piotr Janowski oraz Dyrektor PIGR Danuta Gawęcka.

Ze strony Ministerstwa w spotkaniu uczestniczyli, Podsekretarz Stanu Janusz Żbik oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Krzysztof Antczak. Państwową Inspekcję Pracy w spotkaniu reprezentowali Leszek Zając, Zastępca Głównego Inspektora Pracy oraz Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik. Związek Zawodowy Budowlani reprezentował jej Przewodniczący Zbigniew Janowski, a gospodarzy spotkania Robert Chudzik, Wicedyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego. W spotkaniu ponadto wzięło udział wielu przedstawicieli organizacji i instytucji związanych z budownictwem jak: PIIB, PZPB, PZITB, IMBiGS, KBiN, PSMB, OSPSBHP.

3.jpg (34860 bytes)

Prezydium od lewej: L. Zając , Z. Janowski, J. Żbik


Uczestnicy spotkania

Zebranie otworzył i prowadził p. Zbigniew Janowski Wiceprzewodniczący Zespołu Trójstronnego oraz Przewodniczący Rady. Spotkanie miało bogaty program (patrz program spotkania), jednak najważniejszym tematem, który je zdominował były zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zmiany ww. rozporządzenia, najważniejszego dla branży rusztowaniowej dokumentu, to temat szczególnie ważny dla Izby bowiem po raz pierwszy mogliśmy kompleksowo przedstawić efekt przeszło trzyletnich wspólnych PIGR i Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego działań. Na spotkaniu z ramienia IMBiGS obecny był dr Andrzej Misztela Kierownik Badań Konstrukcji Tymczasowych IMBiGS.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się zarówn ze wszystkimi zmianami jakie zaproponowano w projekcie w postaci dokumentu zestawiającego wszystkie dokonane zmiany w odniesieniu do aktualnie istniejących zapisów, jak również poprzez odpowiednią prezentację przygotowaną i zaprezentowaną przez Dyrektor PIGR Danutę Gawęcką, poznać powody takich a nie innych propozycji zmian ze szczegółowym ich uzasadnieniem oraz cele jakie przyświecały projektowi w kontekście aktualnych potrzeb. Nowe technologie, rozwój branży rusztowaniowej szerokie wykorzystywanie konstrukcji rusztowań w budownictwie a przede wszystkim duża wypadkowość i zagrożenia w tym sektorze i to w najbardziej dramatycznym zakresie bo wypadkach ciężkich i śmiertelnych - to konieczność i rzeczywista przesłanka aby taki projekt powstał. Ostateczny kształt zapisów jaki został zaproponowany w prezentowanym projekcie został wypracowany przez środowisko rusztowaniowe zrzeszone w PIGR oraz przedstawicieli IMBiGS i PIP i jest wynikiem wspólnych uzgodnień. Zaprezentowany materiał został przyjęty przez uczestników z dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, i liczymy na to że zaproponowane przez nas zmiany znajdą poparcie zarówno Ministra Infrastruktury, jak i wszelkich instytucji i organizacji związanych z tematem (wprowadzenie do prezentacji).D. Gawęcka

Propozycje poprawek do tego samego rozporządzenia jakie zostały przedłożone Ministrowi Infrastruktury przez Głównego Inspektora Pracy, na spotkaniu przedstawił Dyrektor Krzysztof Kowalik. Propozycja PIP odnosi się do Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), postuluje uszczegółowienie przepisów w tym zakresie.

Opracowanie:
Danuta Gawęcka
Kamila Mułkowska

Zdjęcia w artykule dzięki uprzejmości ZZ Budowlani


Archiwum

Tablica ogłoszeń