Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kolonia - spotkanie Grupy Roboczej-Europejskie Regulacje

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

kolonia.jpg (28566 bytes)W dniach 10-11.02.2014r. w Kolonii - odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej - Regulacje Europejski - UEG (skrót - GR-RE)/European Regulations - Working Committee.

Reprezentantem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań na spotkaniu był Pan Piotr Kmiecik (ekspert PIGR - członek GR -ER UEG) oraz w zakresie wsparcia prawnego Pan Paweł Sztobryn.

 

 Uczestnicy obrad


Od prawej - reprezentanci PIGR- P. Kmiecik, P. Sztobryn, reprezentanci Finlandii

Dwudniowe obrady dotyczyły dwóch głównych tematów:

Normalizacji

Refleksje z prac normalizacyjnych związanych z tematem aktualizacji normy dotyczącej rusztowań jezdnych oraz opracowaniem nowych norm dotyczących tymczasowych konstrukcji osłonowych i daszków ochronnych.

Obecnie Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) pracuje nad dwoma nowymi normami dotyczącymi rusztowań:

  • prEN 12811-4 -Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 4: Daszki ochronne rusztowań - Wymagania dotyczące wykonania i konstrukcji wyrobu,
  • prEN 16508 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Konstrukcje osłonowe - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.

Ponadto, norma EN 1004:2004 (PN-EN 1004:2005E) "Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych", podlega aktualizacji.

Największe dyskusje w branży wzbudza wniosek, aby rusztowania przejezdne musiały być wyposażone w pomosty robocze, co max 2m wysokości. Obecnie zgodnie z aktualną normą pomost roboczy na rusztowaniach jezdnych powinien znajdować się wyłączenie na górze rusztowania, natomiast się, co max 4,2m należy zamontować pomosty dostępu (wymaganie dla dostępu za pomocą drabin). Zmiana tych wymagań spowodowałaby konieczność umieszczania bortnic na każdym pomoście (również dostępu). Z jednej strony byłoby to dostosowanie normy do polskich przepisów prawa (kompletne balustrady powinno stosować się również przy przejściach i dojściach do stanowisk pracy znajdujących się na wysokości, co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi oraz przy klatkach schodowych). Z drugiej strony dodatkowe bortnice zwiększą powierzchnię oporu wiatru działającego na rusztowanie, przez co ich stosowanie w przestrzeni otwartej (narażonej na działanie wiatru) mocno może się ograniczyć. W takim przypadku producenci musieliby dostosować instrukcje obsługi rusztowań jezdnych, po zweryfikowaniu stopnia ich bezpieczeństwa (zachowania stateczności). Mogłoby to spowodować konieczność użycia dodatkowego balastu lub innych środków zabezpieczających konstrukcję przed utratą stateczności. Póki co wniosek normalizacyjny w CEN nie jest jeszcze rozpatrzony, czekamy na rezultaty dyskusji.

Przewodnika wspólnych praktyk

Warsztaty robocze dotyczące wydania "Przewodnika wspólnych praktyk" dla rusztowań stosowanych w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów członkowskich UEG.

Przewodnik w swoim zamierzeniu to zbiór dobrych praktyk związanych zarówno z montażem/demontażem rusztowań, jak i ich eksploatacją. W toku prac nad zawartością tego opracowania, z uwagi, że unormowania prawne w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, obarczone są często dużymi rozbieżnościami w stosunku do siebie nawzajem, eksperci GR-ER UEG tam gdzie to jest możliwe zaproponowali uregulowania, które są jak najbardziej zbieżne ze sobą. W pewnych sytuacjach proponuje się wymagania bardziej ostre niż wynikałoby to z przepisów - jako wytyczne "dobrych praktyk". Z kolei niektóre wymagania prawne mogą być "niepraktyczne". Przykładowo w Polsce bezpieczna odległość pomostu rusztowania od ściany, dla której nie ma obowiązku stosowania balustrad wewnętrznych, to max 0,20m (czyli odległość stojaka rusztowania od ściany to około 0,15m). Tymczasem w większości krajów Unii Europejskiej odległość ta wynosi max 0,30m. Postanowiono więc, że do czasu obowiązywania tak "nieżyciowych" rozwiązań, przewodnik dobrych praktyk będzie zawierał na zakończenie każdego rozdziału tzw. "odchylenia krajowe", czyli wykaz odstępstw od reguł podanych w przewodniku, a wynikających z prawa lokalnego.

Mamy nadzieję, że reprezentacja Polski podczas tych spotkań owocnie wpłynie na opracowanie wspólnych standardów wykonywania prac rusztowaniowych w Europie.

Opracowanie: dr inż. Piotr Kmiecik
zdjęcia/Archiwum PIGR: Paweł Sztobryn


Archiwum

Tablica ogłoszeń