Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Konferencja "Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań"

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

28 października o godz. 11.00 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyła się konferencja pt. "Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań" zorganizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań wspólnie z Urzędem Dozoru Technicznego, Okręgową Inspekcją Pracy w Poznaniu i Politechniką Poznańską pod patronatem rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego.

Jednym z celów konferencji było promowanie zasad bezpieczeństwa wśród jak najszerszego grona przyszłych i obecnych odbiorców usług rusztowaniowych, dlatego też wstęp na spotkanie był bezpłatny. W konferencji uczestniczyło blisko 100 osób. Wśród nich największą grupę stanowili studenci i uczniowie ze szkół budowlanych w Poznaniu. Zainteresowani tematem byli również członkowie PIGR, a także przedstawiciele uczelni i innych instytucji oraz organizacji związanych z budownictwem. Szczególnymi gośćmi konferencji byli:

  • p. prof. Ewa Błazik-Borowa, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej wraz z doktorantami zajmującymi się problematyką rusztowań,
  • p. prof. Józef Jasiczak, dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej
  • p. Andrzej Mikołajczak, wiceprzewodniczący rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • p. dr. inż. Andrzej Misztela oraz p. Bogdan Chrupek z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło honorowego prezesa PIGR p. Piotra Stanika.

Konferencję otworzył gospodarz spotkania prof. dr hab. Janusz Wojtkowiak, dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Wprowadzenia do konferencji oraz prezentacji podstawowych celów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych dokonała p. Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, natomiast moderatorami konferencji byli dyrektor PIGR p. Danuta Gawęcka i p. Krzysztof Duda, zastępca okręgowego inspektora pracy w Poznaniu.Stół prezydialny, od lewej: J. Kurasz, S. Ziółkowska, P. Duda, J. Wojtkowiak, D. Gawęcka

Zagadnienia tematyczne poruszane na konferencji zostały podzielone na trzy bloki tematyczne. W ramach każdego z nich zebrani mieli okazję wysłuchać dwóch referatów.

Pierwszy blok obejmował przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń transportu pionowego przy budowie i eksploatacji rusztowań, które przedstawili p. Jacek Kurasz i p. Krzysztof Samson z Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu, prezentując rodzaje urządzeń instalowanych przy rusztowaniach objętych dozorem technicznym, takie jak wciągarki, podesty ruchome i żurawie, a także zasady formalne eksploatacji urządzeń transportowych przy rusztowaniach objętych dozorem technicznym. Obaj prelegenci położyli nacisk na obowiązujące przepisy związane z dozorem technicznym i urządzeniami mu podlegającymi. Omówiono m.in. formy sprawowania dozoru technicznego; konsekwencje nieprzestrzegania przepisów przez osoby eksploatujące urządzenia techniczne; urządzenia, których konserwacja wymaga zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz terminy i sposób wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTB.

Technologii montażu i eksploatacji urządzeń transportu pionowego na rusztowaniach i dobrym praktykom w tym zakresie poświęcono drugi blok tematyczny, w ramach którego referaty przygotowali reprezentujący PIGR p. Kazimierz Wasilczyk z firmy GEDA oraz p. dr inż. Piotr Kmiecik z firmy Multiserwis - oddział Plettac Rusztowania.

P. K. Wasilczyk omówił warunki techniczne urządzeń transportu pionowego wykorzystywanych przy robotach rusztowaniowych. Zaczął od zadania zebranym zasadniczego pytania zasadniczego, dlaczego stosuje się transport pionowy i jak walczymy z grawitacją. Odpowiedzią na to były ilustracje prezentujące urządzenia firmy GEDA w zakresie transportu pionowego np.:

  • wciągarki linowe
  • dźwigi zębatkowe do transportu materiałów
  • podesty transportowe

Prezentacja ukazywała również sposób montażu urządzeń i transport elementów rusztowań. Warto nadmienić, że wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali obszerne materiały przygotowane przez GEDĘ, które dotyczyły m.in. urządzeń pozwalających na polepszenie warunków pracy.Fragment prezentacji p. K. Wasilczyka


Prezentacja p. K. Wasilczyka

Drugi referat wygłosił p. Piotr Kmiecik, w którym wyjaśnił zasady prawidłowego i bezpiecznego montażu urządzeń transportu pionowego przy budowie konstrukcji z rusztowań w zależności od wagi transportowanych ładunków. Omówił typy wciągarek najczęściej używane przez monterów przy budowie rusztowań, jak również wykorzystywane przez użytkowników podczas wykonywania prac na rusztowaniach. Szczególną uwagę poświęcił kryteriom doboru odpowiednich urządzeń, dokładnie przedstawił też ich prawidłowy montaż, w tym kolejność wykonywania prac montażowych, rodzaje kotwienia oraz dobór odpowiednich kotew, osprzętu do podnoszenia i właściwe jego użytkowanie. Omówił także najczęstsze przyczyny awarii i wypadków przy eksploatacji tych urządzeń.Prezentacja p. P. Kmiecika


Fragment prezentacji p. P. Kmiecika

Trzeci blok obejmował zagrożenia przy budowie i eksploatacji rusztowań, a zagadnienia te przygotowali inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy. Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości przy użytkowaniu urządzeń transportu pionowego były przedmiotem wystąpienia p. Mirosława Leszczyńskiego, starszego inspektora pracy OIP Poznań. Prelegent omówił m.in. obszary kontrolne PIP w budownictwie i przepisy dotyczące transportu bliskiego. Szczególny nacisk położył na staranne planowanie działań, które wykonujemy przed rozpoczęciem robót z wykorzystaniem urządzeń technicznych. Przypomniał też, czego bezwzględnie zabrania się na placu budowy. Omówił dobre praktyki, pokazując zapewniające bezpieczeństwo bariery, siatki i rusztowania ochronne. Wystąpienie uwzględniało też procedury i przepisy związane z montażem i eksploatacją rusztowań. Ku przestrodze p. M. Leszczyński opowiedział również o okolicznościach, przyczynach i skutkach wypadków przy pracy, także tych śmiertelnych.M. Leszczyński

Na zakończenie działania prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy i dobre praktyki przedstawiła p. Ewa Groblewska, inspektor pracy z sekcji promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Omówiła działania PIP - kampanie informacyjne, programy prewencyjne i działalność wydawniczą w zakresie ochrony pracy. Przypomniała o organizowanych przez PIP kampaniach informacyjnych np. "Szanuj życie" czy "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie", a także konkursach adresowanych zarówno do pracowników ("Buduj bezpiecznie"), jak i pracodawców ("Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"). Do uczniów i studentów skierowana jest natomiast kampania społeczna "Bezpiecznie od startu", która ma na celu zainteresowanie ich wiedzą nt. zasad bezpiecznej pracy i kreowanie wśród nich odpowiednich postaw.E. Groblewska


Uczestnicy konferencji

Po zakończeniu konferencji został uruchomiony punkt konsultacyjny, w którym zainteresowani mogli uzyskać dodatkowe informacje i podyskutować na tematy ich nurtujące. Tematem, który wzbudził najbardziej gorącą dyskusję był brak lub nieprecyzyjność przepisów dotyczących budowy i eksploatacji rusztowań w tym w szczególności kwalifikacje osób dokonujących odbioru rusztowań do eksploatacji.

Biorąc pod uwagę ilość uczestników, zakres tematyczny oraz wnioski z końcowej dyskusji, spotkanie należy ocenić jako interesujące i wzbogacające wiedzę w obszarze budowy i eksploatacji rusztowań, a także dobrze wpisujące się w obszar działań Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim współorganizatorom konferencji: Urzędowi Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz firmom GEDA i Plettac Rusztowania. Szczególne podziękowania za gościnę i opiekę kierujemy pod adresem gospodarza obiektu p. prof. Janusza Wojtkowiaka.

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska w konsultacji z Danutą Gawęcką
Zdjęcia: z archiwum PIGR i dzięki uprzejmości Państwowej Inspekcji Pracy


Archiwum

Tablica ogłoszeń