Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Konferencja "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie"

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

Dnia 25 czerwca 2015 w Auli III budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie".

Spotkanie patronatem objęła Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, a także:

  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
  • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,
  • Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk,
  • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
  • Rektor Politechniki Lubelskiej Piotr Kacejko,
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa,
  • Związek Zawodowy Budowlani

PIGR reprezentowali: honorowy prezes p. Piotr Stanik, p. Piotr Kmiecik oraz p. dyrektor Danuta Gawęcka, która była jednym z członków komitetu naukowego konferencji.

Konferencja została zorganizowana, by uczcić 50-lecie Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Jej tematyka dotyczyła bezpieczeństwa ludzi związanych z budownictwem - pracowników budowlanych oraz użytkowników obiektów budowlanych. Ich bezpieczeństwo zależy m.in. od przestrzegania przepisów bhp, ekspozycji na czynniki szkodliwe, stanu technicznego obiektu budowlanego oraz ergonomii stanowisk pracy. Budownictwo pozostaje w dalszym ciągu jedną z branż odnotowujących najwięcej wypadków, dlatego upowszechnianie tych zagadnień jest bardzo potrzebne. Organizatorzy konferencji chcieli zwrócić uwagę na potrzebę powołania interdyscyplinarnych zespołów złożonych z inżynierów budownictwa wszystkich branż, lekarzy, socjologów, psychologów, prawników i specjalistów w zakresu środowiska pracy. Dzięki takim zespołom będzie można przeprowadzić pełną analizę wszystkich przyczyn wypadków.Uczestnicy konferencji, w środku delegacja Izby

Pierwszą sesję rozpoczął referat "Katastrofy budowlane a bezpieczeństwo w budownictwie" - problem ten zaprezentował dr Jacek Szer z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Przyczyny i skutki wypadków przy pracy w budownictwie na tle nieprawidłowości stwierdzanych podczas czynności kontrolnych były natomiast tematem wystąpienia mgr Anny Smolarz z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Analizę wypadkowości w polskim budownictwie zaprezentowała prof. Bożena Hoła z Politechniki Wrocławskiej.

lublin2015_bpb_008.jpg (171462 bytes)

Prezentacja p. Jacka Szera

W drugiej sesji dr Krzysztof Czarnocki z Politechniki Lubelskiej omówił ergonomiczne uwarunkowania pracy w budownictwie. Przedstawicielka Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, prof. Jolanta Walusiak-Skorupa przybliżyła zebranym problem zagrożeń zdrowotnych pracowników budownictwa. Z kolei dr Andrzej Dąbrowski z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wygłosił referat pt.: "Aspekty organizacyjne dotyczące działalności małych firm budowlanych - zagrożenia i prewencja".

Trzecią sesję poprowadziła dyrektor Izby, p. Danuta Gawęcka wspólnie z dr Bogdanem Witem z Politechniki Lubelskiej. W tej części jako pierwszy wystąpił reprezentujący Politechnikę Białostocką dr Jerzy Obolewicz, który poruszył kwestię bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym. Wybrane problemy prawne bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych na budowie zaprezentował dr Andrzej Misztela z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Na zakończenie wystąpiła prof. Ewa Błazik-Borowa, która omówiła warunki bezpiecznego użytkowania rusztowań.

Wszystkie wymienione referaty związane były z problematyką rusztowaniową, ale najwięcej informacji w tej dziedzinie zawierało wystąpienie prof. Ewy Błazik-Borowej, a także dr Andrzeja Miszteli. Warto dodać, że Politechnika Lubelska wydała monografię pt. "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie" zawierającą wszystkie wystąpienia zaprezentowane na konferencji.

Miło nam poinformować, że Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej jest pierwszym, na którym wprowadzono fakultatywnie specjalność rusztowania. To bardzo ważna wiadomość dla naszej branży - jest to duży krok w kierunku upowszechnienia wiedzy w zakresie rusztowań. Mamy nadzieję, że inne uczelnie również zdecydują się wprowadzić tę specjalność.

Po zakończeniu merytorycznej części konferencji odbyło się spotkanie członków Rady Wydziału Budownictwa i Architektury i przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie z przedstawicielami instytucji państwowych, środowiska naukowego, gospodarki oraz samorządów i stowarzyszeń zawodowych. Głównym elementem tego spotkania były obchody 50-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

lublin2015_bpb_001.jpg (119643 bytes)

Obchody 50-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: dzięki uprzejmości WBiA Politechniki Lubelskiej


Archiwum

Tablica ogłoszeń