Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie UEG 2015 w Finlandii

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

W dniach 22-23 października 2015 r. w Helsinkach odbyło się Walne Zgromadzenie UEG. Zebranie miało miejsce w Scandic Grand Marina Hotel.

Gospodarzem spotkania był członek UEG z Finlandii - General Costructors of Finland.

Polskę reprezentowali: p. Roman Rogoziński - członek Zarządu, dyrektor Izby p. Danuta Gawęcka oraz p. Piotr Kmiecik - ekspert PIGR i członek grupy roboczej.

Spotkanie miało charakter sprawozdawczy. Obradom przewodniczył Prezes UEG, p. Martin Angele. Celem Walnego Zgromadzenia było:

  • przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Prezydium i Sekretariatu Generalnego z działalności organizacji za okres od 23.10.2014 r. do 22.10.2015 r., sprawozdania finansowego oraz raportu z realizacji budżetu w 2015 r. i raportu Komisji Rewizyjnej
  • przedstawienie i zatwierdzenie budżetu na rok 2016
  • przyjęcia planów i działań organizacji na rok następny

Podczas posiedzenia zapadła decyzja o przyjęciu nowych członków. Pełnoprawnym członkiem zostało stowarzyszenie Ställningsentreprenörerna (STIB) ze Szwecji.

Przyjęto też trzech nowych członków stowarzyszonych:

  • Layher GmbH und Co KG

  • PERI GmbH

  • Fortal SAS

Członkowie UEG ustalili również datę i miejsce kolejnego WZ. Miło nam poinformować, że odbędzie się ono w Polsce w październiku 2016 r.

Ważnym punktem programu była też dyskusja poświęcona problemowi nielegalnej pracy i nielegalnego zatrudnienia w Europie, a szczególnie w krajach członkowskich UEG. Głos w tej sprawie z ramienia Polski zabrał m.in. p. Roman Rogoziński, który zaprezentował dane dotyczące szarej strefy w naszym kraju. Rozpoczął od omówienia dozwolonych w Polsce form zatrudnienia, wiele miejsca poświęcając tzw. "umowom śmieciowym", które w zeszłym roku obejmowały około 1,2 mln osób, czyli 9% zatrudnionych. Następnie zdefiniował pojęcie nielegalnej pracy, opierając się na obowiązującej Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyróżnił też trzy elementy szarej strefy: działalność nielegalną, ukrytą i formalną. Zwrócił uwagę, że jej faktyczny udział w gospodarce trudno określić, według różnych szacunków wynosi on od 13 do 19 procent PKB. P. Rogoziński przedstawił dane dotyczące nielegalnej pracy w Polsce, opierając się na wynikach kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2012-2014. Według informacji zebranych przez PIP w ostatnim roku nielegalnie zatrudnionych było ok. 6,2% pracowników, a odsetek zakładów pracy łamiących prawo wyniósł 18%.

 

Fragmenty prezentacji o nielegalnej pracy w Polsce

Prelegent omówił też strukturę nielegalnego zatrudnienia według działów gospodarki. Wśród obszarów, w których do naruszeń dochodzi najczęściej znalazło się budownictwo, zajmując dziewiąte miejsce pod względem liczby zakładów pracy naruszających przepisy. Ich odsetek w 2014 r. wyniósł 19%. W porównaniu z poprzednimi latami liczba ta niestety systematycznie rośnie. Wzrasta również liczba pracujących nielegalnie cudzoziemców, wśród których budownictwo jest jedną z najpopularniejszych branż. Prezentacja zawierała również dane dotyczące nielegalnego zatrudnienia w UE w 2014 r. Na zakończenie p. Rogoziński omówił metody walki z szarą strefą. Pierwszym sposobem są działania represyjne, czyli kary finansowe zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika zatrudnionego nielegalnie. Drugi sposób, uważany za znacznie bardziej skuteczny, to działania systemowe takie jak rozszerzenie stosowania podatku VAT, wymaganie posiadania kas fiskalnych, popularyzacja elektronicznego rozliczania transakcji. Ostatnią inicjatywą skierowaną przeciw szarej strefie jest loteria paragonowa.

W ramach Walnego Zgromadzenia odbyło się też spotkanie grupy roboczej "Europejskie Regulacje". Jego uczestnicy zajęli się omówieniem kwestii zaawansowania działań w zakresie standaryzacji CEN TC 53. Temat ten przedstawił nowy ekspert UEG - p. Christoph Ludwig Bügler. Raport dotyczył następujących norm:

  • EN 1263-1/-2) - sieci bezpieczeństwa (WG 7)
  • pr EN 16508 - obudowy odporne na wpływy atmosferyczne (WG 14)
  • wymagania dotyczące produkcji (WG 15)

Omówiono również aktualny stan prac nad przewodnikiem dobrych praktyk, który będzie kodeksem postępowania przydatnym dla wszystkich członków UEG. Jego ukończenie planowane jest na pierwszą połowę 2016 r.Uczestnicy Walnego ZgromadzeniaReprezentanci Polski - od lewej: R. Rogoziński, D. Gawęcka, P. Kmiecik

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: z archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń