Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kolejna konferencja z cyklu "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie"

Dział: Konferencje, seminaria, spotkania

2 lutego 2016 r. na terenie MTP w Poznaniu odbyła się konferencja z cyklu "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie", będąca częścią programu Targów Architektury i Budownictwa BUDMA 2016. W tym roku temat seminarium brzmiał: "Inwestycja w BHP - czy to się opłaca?". Organizatorami spotkania byli: Państwowa Inspekcja Pracy, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

Izbę reprezentowali: p. prezes Zenon Sztobryn, p. dyrektor Dagmara Tyc oraz p. Danuta Gawęcka.

Konferencję poprzedziło wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie "Buduj Bezpiecznie 2015" oraz zaświadczeń dla pracodawców uczestniczących w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy "Budowa. Stop wypadkom 2015".

Spotkanie prowadził przewodniczący Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie p. Stefan Nawrocki. Jako pierwsi głos zabrali: p. Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, oraz p. Zbigniew Kowalczyk, dyrektor departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy.

budmabp2016_dsc_0133.jpg (145991 bytes)

Wystąpienie S. Ziółkowskiej

Z pierwszym referatem wystąpił p. Zbigniew Janowski, Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ "Budowlani" i Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Głównym Inspektoracie Pracy. Omówił rolę związków zawodowych w budowaniu kultury bezpieczeństwa u pracodawcy. Zdefiniował pojęcie kultury bezpieczeństwa i określił czynniki, które ją kształtują: ustalenie deklaracji polityki BHP, stymulowanie zaangażowania pracowników, identyfikowanie się pracowników z celami BHP, edukacja i szkolenie, komunikowanie się oparte na wzajemnym zaufaniu, szybkie reagowanie na problemy. Omówił również elementy wdrażania systemu zarządzania BHP, wśród których znalazły się m.in. przegląd i ocena ryzyka, plan działania, szkolenie i zarządzanie umiejętnościami, inspekcje i zarządzanie wypadkami. Wśród warunków niezbędnych do skutecznego wdrożenia tego systemu wymienił wszechstronną analizę potrzeb, logiczną kolejność działań i zaangażowanie pracowników. Przedstawił dobre praktyki stosowane przez ZZ "Budowlani", do których zalicza się opiniowanie aktów prawnych, współpraca z instytucjami państwowymi, szkolenia BHP i promowanie kultury BHP na poziomie zakładu pracy.

budmabp2016_dsc_0234.jpg (141284 bytes)

Referat Z. Janowskiego

Kolejny referat dotyczył siatek bezpieczeństwa ratujących życie, a wygłosiła go p. Danuta Gawęcka z Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Na początku określiła, czym różnią się siatki bezpieczeństwa (asekuracyjne) od siatek ochronnych (zabezpieczających). Przedstawiła przepisy i normy dotyczące ich stosowania. Prezentacja obejmowała również szczegółowy podział siatek ze względu na mocowanie - każdemu omawianemu przykładowi towarzyszyły ilustracje. Wymienione zostały także rodzaje uszkodzeń siatek takie jak: pęknięcia, przetarcia, uszkodzenie w wyniku działania środków chemicznych itd. W podsumowaniu p. Gawęcka podkreśliła, że bezpieczeństwo pracowników zapewniają: wiedza, kwalifikacje, szkolenia, odpowiednia dokumentacja i certyfikacja.

budmabp2016_dsc_0245.jpg (166616 bytes)

Prezentacja D. Gawęckiej

"Czy warto inwestować w bezpieczeństwo pracy w firmie?" to temat wystąpienia przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy: p. Mirosława Leszczyńskiego i p. Romualda Liszkowskiego. Prelegenci podkreślili znaczenie dobrych praktyk w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na budowie. Podejmowane w ramach tych praktyk działania mogą dotyczyć procedur, organizacji i techniki. Wśród procedur wymienione zostały szkolenia wprowadzające, stosowanie imiennych identyfikatorów i kamizelek odblaskowych. Działania organizacyjne to m.in. tablice i znaki informacyjne. Do działań technicznych należą: stosowanie systemowych zabezpieczeń, znakowanie maszyn i rusztowań. Wiele miejsca poświęcono środkom ochrony indywidualnej, które stosuje się w sytuacji, gdy nie wystarczają środki ochrony zbiorowej i właściwa organizacja pracy. Zalicza się do nich m.in. odzież ochronną i środki chroniące przed upadkiem z wysokości. Osobną część referatu stanowiło studium wypadku na terenie budowy. Omówiono okoliczności i przyczyny wypadków lekkich, ciężkich i śmiertelnych, a także ekonomiczne i społeczne koszty wypadków. W zakończeniu prelegenci podkreślili, że prewencja jest zawsze skuteczniejsza i mniej kosztowna niż leczenie i rehabilitacja.

budmabp2016_dsc_0258.jpg (177583 bytes)

budmabp2016_dsc_0260.jpg (169764 bytes)

Wystąpienie przedstawicieli PIP

Ostatni referat zatytułowany "Inwestowanie w BHP w firmie a uzyskana wartość dodana" wygłosili przedstawiciele Porozumienia ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie (Hochtief, Skanska, Budimex) - p. Jan Jakubowski i p. Jędrzej Wasilewski z firmy SKANSKA S.A. Przedstawili oni schemat zarządzania BHP, zaznaczając, że każdy pracownik ma wpływ na bezpieczeństwo na terenie budowy. Szczegółowo przedstawiono sposoby zmniejszenia ryzyka. Zaliczają się do nich systemy zabezpieczeń takie jak: siatki bezpieczeństwa czy system barier drogowych, a także odpowiednie wyposażenie pracowników i działania organizacyjne (planowanie bezpiecznego wykonania zadania). Omówiono również działania skierowane bezpośrednio do ludzi - szkolenia dla kierownictwa, dla pracowników produkcyjnych oraz dla podwykonawców i dostawców. Reprezentanci Porozumienia podkreślili, jak ważna jest kultura bezpieczeństwa, dzięki której pracownicy postępują zgodnie z zasadami BHP i wymagają tego od innych. Oprócz zmniejszenia liczby wypadków efektem takiej postawy jest poczucie bezpieczeństwa, rosnąca kultura i higiena pracy, integracja zespołu i poczucie podmiotowości.

budmabp2016_dsc_0284.jpg (143706 bytes)

Referat reprezentantów firmy Skanska

Wszyscy prelegenci podkreślali różnorakie, nie tylko materialne, korzyści wynikające z przestrzegania bezpieczeństwa na budowie. Na pytanie: "Czy inwestycja w BHP się opłaca?" odpowiedzieli więc: "Zdecydowanie tak!"

Opracowanie: Joanna Dobrzykowska
Zdjęcia: dzięki uprzejmości Państwowej Inspekcji Pracy


Archiwum

Tablica ogłoszeń