Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie (czerwiec 2008)

Dział: Walne zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

14 czerwca br. w sali konferencyjnej restauracji Avanti przy Starym Rynku w Poznaniu odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Ponieważ w tym roku dobiegła końca I kadencja działalności Izby to zebranie to miało tym razem charakter sprawozdawczo wyborczy. Obradom przewodniczył Członek Zarządu Izby Pan Roman Rogoziński.

Po realizacji stałych punktów porządkowych obrad jak zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad, wyboru Przewodniczącego WZ i składu Komisji Skrutacyjnej przystąpiono do przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok ubiegły jednak z uwagi na koniec pierwszego 4 letniego okresu działania organizacji w zmienionej formule ( stowarzyszenie/ izba) sprawozdanie to jednocześnie podsumowywało cały ww. okres. Sprawozdanie wzorem lat ubiegłych przygotowane zostało w postaci prezentacji multimedialnej, które imieniu Zarządu zaprezentowała Dyrektor Izby - Pani Danuta Gawęcka.

W sprawozdaniu przedstawiono przede wszystkim realizację przyjętych planów i działań w okresie sprawozdawczym oraz sprawy finansowe. Omówiono między innymi:

 • strukturę członkowską Izby na dzień składania sprawozdania,
 • prognozy i realizacje zarówno wpływu środków do budżetu jak i realizacje wydatków Izby w okresie sprawozdawczym porównując te dane z okresem poprzedniego.

Rok 2007 przyniósł zysk który w całości został przez WZ przeznaczony na cele statutowe.

Przedstawiając sprawozdanie Pani Dyrektor przekazała informacje w zakresie realizacji przyjętych planów w tym szczegółowo omówiła:

 • udział w konferencjach spotkaniach międzynarodowych,
 • szkolenia użytkowników rusztowań
 • działania w projekcje Euroscaffolder,
 • działania i plany współpracy z PZPB i IMBiGS,

walne2008_04.jpg (32195 bytes)

 • finał I edycji konkursu "Rusztowanie Roku" i uruchomienie II Edycji tego konkursu,
 • obchody 10- lecia organizacji,
 • organizację Forum Rusztowaniowego,
 • uruchomienie nowej usługi - zamieszczania płatnych reklam na stronie Izby,
 • wydawanie;
  -    kolejnych biuletynów,
  -    erraty do i wydania skryptu,
  -    ulotki adresowanej do osób, firm, organizacji i innych instytucji mogących być zainteresowanych skryptem,
  -    tworzenia innych materiałów i opracowań oraz publikacji w branżowych czasopismach

 • pracę nad II wydaniem skryptu,
 • zawiązanie międzynarodowej organizacji branży rusztowaniowej,
 • niemiecka inicjatywę utworzenia Muzeum Rusztowań,
 • plany Izby dotyczących opracowania programu szkoleń średniego nadzoru ( mistrz /brygadzista) przy budowie, demontażu rusztowań oraz serwisowaniu rusztowań w trakcje ich eksploatacji.

Ten ostatni element został przez p. Dyrektor przedstawiony szczegółowo w osobnej prezentacji w punkcie programu obrad dotyczącym planów Izby na rok następny.

Część z powyższych zadań realizowano poprzez prace Komisji Zarządu a część poprzez wyznaczone do tych celów osoby lub zespoły.

Zarząd po przedstawieniu sprawozdania oraz po analizie i zatwierdzeniu bilansu Izby wraz rachunkiem zysku i strat uzyskał jednogłośnie od Walnego Zgromadzenia absolutorium za rok 2007.

Drugim nie mniej ważnym blokiem tegorocznych obrad był wybór władz na nową II kadencję 2008-2012. W głosowaniu nad składem Zarządu PIGR oprócz starego składu Zarządu z I kadencji została zgłoszona jeszcze jedna kandydatura p. Mariana Ostapowicza z firmy OSTAP. W sumie w wyborach brało udział 8 kandydatów. W głosowaniu tajnym członkowie Izby wybrali ponownie na II kadencję w porządku alfabetycznym panów :

 1. Jaceka Bińkowskiego
 2. Jerzego Biskupa
 3. Krzysztofa Gąsiorka
 4. Romana Rogozińskiego
 5. Piotra Stanika
 6. Bogdana Szpilmana
 7. Zenona Sztobryna

Zarząd po ukonstytuowaniu się ze swego składu wybrał na Prezesa PIGR:

 • Pana Piotra Stanika

a V-ce Prezesami zostali:

 • Pan Jacek Bińkowski
 • Pan Zenon Sztobryn


Prezes Zarządu
Piotr Stanik


V-ce Prezes
Jacek Bieńkowski


V-ce Prezes
Zenon Sztobryn


Członek Zarządu
Krzysztof Gąsiorek

Członek Zarządu
Roman Rogoziński


Członek Zarządu
Bogdan Szpilman


Członek Zarządu
Jerzy Biskup

Zmiany nastąpiły w składzie Komisji Rewizyjnej zgłoszono do wyborów w porządku alfabetycznym 5 kandydatur:

 1. Leszka Drilla
 2. Zbigniewa Mańkowskiego
 3. Elżbietę Nowicką - Słowik
 4. Janusza Podgórskiego
 5. Jana Wasilewskiego

i wszystkie zostały przyjęte. Po ukonstytuowaniu się Komisji Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ponownie została

 • Pani Elżbieta Nowicka - Słowik


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Elżbieta
Nowicka-SłowikCzłonek Komisji Rewizyjnej
Leszek Drill

Członek Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Mańkowski


Członek Komisji Rewizyjnej
Janusz Podgórski


Członek Komisji Rewizyjnej
Jan Wasilewski

W części spotkania, wykorzystując czas liczenia głosów w obu głosowaniach prezentacji swoich firm dokonali nowi członkowie Izby. W pierwszej kolejności zaprezentowała się firma Gama następnie Pionart, Abrawo, Georg, Ulma i na końcu Fabryka Reklamy - Nowa.

W dalszej część obrad tematem przewodnim były sprawy wewnętrzno - członkowskie, przyszłe plany i działania Izby oraz związane z tym finanse w tym przyjęcie preliminarza na rok przyszły. W wolnych wnioskach dyskutowano między innymi w sprawach, rzetelności zgłaszania w deklaracji wysokości wpłacanych przez firmę składek, wysokość opłat dla firm z zewnątrz za umieszczanie płatnych reklam na stronie Izby a także finansowania szczególnych wytypowanych działań Izby z innych niż dotychczas źródeł finansowania.

Z poza spraw finansowych podjęto dyskusje na temat etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej w tym role rekomendacji wydawanych przez Izbę oraz problemu siatek i plandek z reklamami, które są nagminnie zawieszane na konstrukcji rusztowania przez osoby do tego nie uprawnione. W tej sprawie postulowano aby informacje na temat zagrożeń wynikającej z takich działań zostały przez Izbę opracowane i przesłane jako apel do odpowiednich władz i instytucji w celu uwrażliwienia ich na ten problem.

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń