Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie (maj 2009)

Dział: Walne zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

30 maja br. w sali konferencyjnej Instytutu Zachodniego w Poznaniu odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Obradom przewodniczył Członek Zarządu Izby Pan Roman Rogoziński.

Po realizacji stałych punktów porządkowych obrad jak zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad, wyboru Przewodniczącego WZ i składu Komisji Skrutacyjnej, sprawozdanie Zarządu za rok ubiegły w jego imieniu przedstawiła Dyrektor Izby - p. Danuta Gawęcka.

Tradycyjnie materiał ten został zaprezentowany w postaci prezentacji multimedialnej. W sprawozdaniu przedstawiono przede wszystkim realizację przyjętych planów i działań w okresie sprawozdawczym oraz sprawy finansowe. Omówiono między innymi:

 • spraw członkowskich (aktualny stan, strukturę członkowską i analizę tego materiału w stosunku do okresu poprzedniego),

 • sprawy finansowe (prognozy a realizacje wpływów i wydatków) Rok 2008 podobnie jak poprzedni przyniósł zysk który w całości został przez WZ przeznaczony na cele statutowe,

 • realizacje planów i podjęte działania Izby w okresie sprawozdawczym.

Ten ostatni obszar stanowił największą część sprawozdania, bowiem dotyczył wielu ważnych wydarzeń i realizacji. Przedstawiając materiał Pani Dyrektor w szczególności podała informacje dotyczące:

 • udziału w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych,

 • planów współpracy z innymi organizacjami oraz organami jak PIP w wyniku porozumień i wspólnych uzgodnień w tym;
  - harmonogramu działań Izby z IMBiGS w zakresie opracowania i wdrożenia nowego systemu zapewnienia bezpieczeństwa budowy i eksploatacji rusztowań,

- wykorzystania przez Izbę wspólnie z PZPB efektów projektu Euroscaffolder,
- planowanego wystąpienia Izby na Radzie ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie przy GIP,
- planowanej przez Izbę we współpracy z IMBiGS debaty na temat nowego systemu zapewnienia bezpieczeństwa budowy i eksploatacji rusztowań,

 • Finału II Edycji konkursu " Rusztowanie Roku",

 • Forum Rusztowaniowego,

 • projektu opracowania analizy rynku rusztowań w Polsce

 • spraw związanych z nową organizacją UEG w tym miejsca i roli PIGR w jej strukturach, planów pracy w roku 2009 oraz współpracy w zakresie współtworzenia czasopisma Scaffolder,

 • planów kolejnych publikacji:
  - drugiej poprawionej i rozszerzonej edycji skryptu dla montera rusztowań,
  - kolejnego podręcznika do nauki zawodu dla mistrza budowy rusztowań,
  - biuletyny, artykuły,

Część z powyższych zadań realizowano poprzez prace Komisji Zarządu a część poprzez wyznaczone do tych celów osoby lub zespoły.

W uzupełnieniu sprawozdania p. Paula Szpilman przedstawiła realizację zleconych jej zadań zarówno bieżących (obsługa międzynarodowej korespondencji i tłumaczenia ) jak i projektów długoterminowych:

 • pod hasłem "Biblioteki" - tworzenie spisów i zestawień w zakresie wszelkich publikacji związanych z rusztowaniami w Polsce i na świecie (rejestr artykułów, publikacji, podręczników, norm i innych opracowań),

 • pod hasłem "Bazy informacyjne" - zestawień w zakresie regulacji prawnych na świecie odnoszących się do branży rusztowań jak również organizacji rusztowaniowych (struktury, zakres i siła działania, rozkładu geograficznego , danych teleadresowych),

 • pod hasłem " Promocja Izby i jej członków" przygotowanie prezentacji multimedialnych i materiałów informacyjnych jak ulotka, film, kalendarz - PIGR z realizacjami członków,

 • pod hasłem "System wyróżnień" - medal dla szczególnie zasłużonych, jako uhonorowanie i podziękowanie za współpracę z PIGR.

Zarząd po przedstawieniu sprawozdania oraz po analizie i zatwierdzeniu bilansu Izby wraz rachunkiem zysku i strat uzyskał od Walnego Zgromadzenia absolutorium za rok 2008.

W dalszej części spotkania został przedstawiony zebranym planu pracy Izby na rok następny wyznaczający główne kierunki działań Izby. Jednym z zaproponowanych i zaakceptowanych nowych projektów było stworzenie przez Izbę raportu bezpieczeństwa. Inspiracją do podjęcia tego działania było, podobne działanie, angielskiej organizacji rusztowaniowej NASC oraz brak opracowań tego typu na naszym rynku. Zatwierdzono zarówno procedurę zbierania rokrocznie informacji do raportu wraz z opracowanym stosownym do tego celu projektem formularza, jak również obowiązek wypełniania tego formularza przez każdego członka Izby.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania się nowych firm - członków Ringer i KLF. Przedstawiciele obu firm omówili historię powstania swoich firm, zakres działalności i plany na przyszłość.

W wolnych wnioskach dyskutowano między innymi w sprawach: rzetelności zgłaszania w deklaracji wysokości wpłacanych przez firmę składek, uprawnień budowlanych a także znaczenia obowiązujących zapisów w kontekście przekazywania rusztowań do eksploatacji stosownym protokołem.

Na koniec, zebrano wcześniej rozdane anonimowe ankiety wypełnienia, których dokonało 86,7% uczestników. Analiza ankiet posłuży w przyszłości do udoskonalenia organizacji kolejnych spotkań.

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń