Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie (czerwiec 2010)

Dział: Walne zgromadzenia

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

12 czerwca br. w sali konferencyjnej Instytutu Zachodniego w Poznaniu odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Obradom przewodniczył V-ce Prezes Zarządu Izby Pan Jacek Bińkowski.

Po realizacji stałych punktów porządkowych obrad jak zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad, wyboru Przewodniczącego WZ i składu Komisji Skrutacyjnej, sprawozdanie Zarządu za rok ubiegły w jego imieniu przedstawiła Dyrektor Izby - p. Danuta Gawęcka.

Tradycyjnie materiał ten został zaprezentowany w postaci prezentacji multimedialnej. W sprawozdaniu przedstawiono przede wszystkim realizację przyjętych planów i działań w okresie sprawozdawczym oraz sprawy finansowe. Omówiono między innymi:

 • sprawy członkowskie (aktualny stan, strukturę członkowską i analizę tego materiału w stosunku do okresu poprzedniego),

 • sprawy finansowe (prognozy a realizacje wpływów i wydatków),

 • realizacje planów i podjęte działania Izby w okresie sprawozdawczym.

Ten ostatni obszar stanowił największą część sprawozdania, bowiem dotyczył wielu ważnych wydarzeń i realizacji. Przedstawiając materiał Pani Dyrektor w szczególności podała informacje dotyczące:

 • udziału w konferencjach i spotkaniach w tym międzynarodowych,

 • planów współpracy z innymi organizacjami oraz organami jak PIP, PZPB i IMBIGS w szczególności omówiono tutaj harmonogramu działań Izby z IMBiGS w zakresie opracowania i wdrożenia nowego systemu zapewnienia bezpieczeństwa budowy i eksploatacji rusztowań oraz efekty pierwszych warsztatów ds. bezpieczeństwa, które odbyły się w lutym br.,

 • planów wykorzystania przez Izbę wspólnie z PZPB i PZiTB efektów projektu Euroscaffolder, tj. wprowadzenia do przepisów obowiązkowych szkoleń użytkowników rusztowań,

 • Raportu Bezpieczeństwa za rok 2009 po raz pierwszy wypełnianego przez członków PIGR i wniosków płynących z analizy tych danych,

 • Finału II Edycji konkursu " Rusztowanie Roku", oraz otwarcia III edycji Konkursu 2010- 2011,

 • Forum Rusztowaniowego, które odbyło się w Łochowie we wrześniu 2009r. i kolejnego planowanego nad morzem w 2011 r.,

 • UEG w tym miejsca i roli PIGR w jej strukturach, dotychczasowe działania i plany, informacje nt. prac w poszczególnych grupach roboczych,

 • realizacji i planów kolejnych publikacji PIGR:
  - drugiej poprawionej i rozszerzonej edycji skryptu dla montera rusztowań,
  - kolejnego podręcznika do nauki zawodu dla mistrza budowy rusztowań,
  - biuletynów i licznych artykułów w periodykach branżowych
  - tworzenie spisów i zestawień w zakresie wszelkich publikacji związanych rusztowaniami w Polsce i na świecie (rejestr artykułów, publikacji, podręczników, norm i innych opracowań),

 • szkoleń przeprowadzanych przez PIGR w tym przeprowadzonego "pilotażowego" szkolenia i egzaminu dla Mistrza Rusztowań,

 • działań marketingowych; prezentacje o PIGR roll-up, modernizacja strony internetowej PIGR.

Część z powyższych zadań realizowano poprzez prace Komisji Zarządu a część poprzez wyznaczone do tych celów osoby lub zespoły.

Zarząd po przedstawieniu sprawozdania oraz po analizie i zatwierdzeniu dokumentów finansowych jednogłośnie uzyskał od Walnego Zgromadzenia absolutorium za rok 2009.

Jednym z ważniejszych pkt. programu było omówienie wypadku w Suwałkach, w którym 4 osoby poniosły śmierć po upadku z platformy roboczej wzniesionej na bazie rusztowań. Wykonawcą tej konstrukcji była firma, która jest członkiem PIGR. Okoliczności wypadku zebranym przedstawili p. Robert Szpila i Piotr Janowski. Ponadto przedstawione zostały również wnioski z analizy Komisji nr 13 PIGR zawarte w protokole tej komisji.

Członkowie WZ długo dyskutowali na ten temat, wymieniając wiele nieprawidłowości na wszystkich etapach budowy i eksploatacji konstrukcji i spowodowanych przez wszystkich uczestników procesu począwszy od kontroli zewnętrznej budowy, braku nadzoru nad eksploatacją konstrukcji na wyjątkowo licznych błędach montażu samej konstrukcji kończąc. Zdaniem dyskutujących splot wszystkich tych okoliczności i zaniedbań, którego wspólnym mianownikiem był brak wiedzy i poczucia odpowiedzialności osób odpowiedzialnych, spowodował tę tragedię. W podsumowaniu Zgromadzeni ustalili, że Zarząd wystosuje stosowne pismo do firmy - członka Izby, która montowała rusztowanie zawierające wnioski z dyskusji w tym między innymi ocenę środowiska i stanowisko WZ w zakresie stosowania złych praktyk przez swoich członków wraz z upomnieniem i prośbą wprowadzenia działań naprawczych w firmie celem podniesienia, jakości wykonywanych usług oraz prośbą o godne reprezentowanie swym działaniem Izby w przyszłości oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów panujących w branży. Ponadto PIGR zaproponuje firmie przeprowadzenia szkolenia pracowników firmy przez Izbę z zakresu bezpiecznego montażu i demontażu konstrukcji rusztowań oraz znajomości obowiązujących przepisów w tym obszarze, aby pomóc tym samym firmie w przyszłości uniknąć podobnych tragedii.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania się nowej firmy - Job Transfer a także do prezentacji propozycji firmy Allianz - swojego pilotażowego projektu w zakresie ubezpieczania rusztowań.

Danuta Gawęcka


Archiwum

Tablica ogłoszeń