Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie (czerwiec 2011)

Dział: Walne zgromadzenia

W dniu 2 czerwca br., w sali konferencyjnej hotelu Lake w Dymaczewie koło Poznania, odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań.

Spotkanie otworzył i powitał przybyłych, w tym stałego gościa z Czech p. Jaromira Bubenicka, Prezes PIGR p. Piotr Stanik, a same obrady poprowadził p. Roman Rogoziński - członek Zarządu PIGR.

Po realizacji stałych punktów porządkowych, jak: zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad, wybór Przewodniczącego WZ i składu Komisji Skrutacyjnej, sprawozdanie Zarządu za rok 2010, w jego imieniu przedstawiły Dyrektor Izby - p. Danuta Gawęcka oraz Paula Szpilman. Jak co roku, sprawozdanie obejmowało trzy główne obszary działalności Izby, tj. sprawy członkowskie, finansowe oraz realizacje planów i podjęte działania Izby w okresie sprawozdawczym. Tradycyjne już, ta ostatnia część zdominowała całość sprawozdania.

Istotnym elementem tej części były działania w zakresie współpracy Izby, zarówno na niwie krajowej jak i międzynarodowej. PIGR organizowała, współorganizowała i uczestniczyła w wielu konferencjach, seminariach i spotkaniach. Szczególnie ważną na tym polu była współpraca z PIP, IMBiGS, ZZ Budowlani, MTP, Wiedza i praktyka, PZPB.

Wieloletnie zaangażowanie Izby we wspólne przedsięwzięcia i projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i szerzenia wiedzy w obszarze budowy i eksploatacji rusztowań zostały docenione. Wyrazami podziękowań były otrzymane medale z okazji 90- lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich i 60 -lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

W tym roku, ponownie, w wyborach władz UEG - międzynarodowej organizacji rusztowaniowej, został obdarzony zaufaniem i powołanym na Prezesa, na kolejną kadencję V-ce Prezes PIGR, p. Jacek Bińkowski, a Izba poprzez swoich przedstawicieli w Grupach Roboczych aktywnie uczestniczyła we wszystkich działaniach UEG. Tradycją są również częste i owocne bezpośrednie kontakty z niemieckim stowarzyszeniem rusztowaniowym oraz kolegami rusztowaniowcami z Czech.

Podobnie jak w latach ubiegłych, za naszą sprawą, ukazało się sporo artykułów poświęconych problematyce rusztowaniowej w prasie branżowej, a materiały zamieszczane w Izbowym Biuletynie Rusztowania, z roku na rok wzbudzają coraz większe zainteresowanie środowiska.

slajd_18.jpg (90085 bytes)

Została zmodernizowana i rozbudowana np. o wersję angielską, ale nie tylko, nasza strona internetowa, która przyciąga nieprzerwanie z roku na rok coraz więcej zainteresowanych.

Jednym z ważniejszych zadań Izby było i jest nadal, praca nad projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - opracowanie, które tworzymy wspólnie z IMBiGS przy szerokich konsultacjach członków Izby.

Priorytetem w działaniach PIGR są szkolenia. Oprócz dotychczasowego szerokiego pakietu szkoleń, adresowanego do użytkowników rusztowań, doszedł nowy projekt w tym zakresie, a mianowicie Izba uruchomiła kursy na Specjalistę nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań.

Kursy prowadzone są przez akredytowane przez Izbę ośrodki, kończą się egzaminem przed Komisją egzaminacyjną PIGR i wydaniem stosownego certyfikatu Izby. Propozycja ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na tego typu specjalistów. W tym projekcie, Izba postawiła na bardzo wysoki poziom zarówno materiałów szkoleniowych, jak i samego prowadzenia szkoleń, w tym, odpowiedniego przygotowania wykładowców, a program kursu został dostosowany do rzeczywistych potrzeb odbiorców.

Po prezentacji sprawozdania oraz dyskusji, zostało ono, wraz z bilansem, jednogłośnie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, a Zarząd uzyskał absolutorium za rok 2010.

W dalszej części obrad członkowie mieli okazję zapoznać się z analizą Raportu Bezpieczeństwa, jaką Izba opracowała na bazie informacji pozyskanych od członków, zapisami projektu zmian rozporządzenia - wynikiem prac Komisji PIGR i IMBiGS, a także wysłuchać informacji o nowym członku PIGR - firmie Jota, którą przedstawił jej Prezes, p. Tomasz Smętek.

Pierwotnie zaplanowany dwudniowy program obrad, decyzją większości głosów obecnych członków, został zrealizowany w ciągu jednego dnia. Atrakcyjna lokalizacja WZ jak i jego nowa, dwudniowa forma sprzyjały kontynuowaniu dyskusji na tematy Izbowe do późnego wieczora.


Archiwum

Tablica ogłoszeń