Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie PIGR 2012

Dział: Walne zgromadzenia

16 maja br., w sali konferencyjnej Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Ponieważ dobiegła końca druga kadencja działalności Izby to spotkanie to miało tym razem charakter sprawozdawczo wyborczy.

Posiedzenie otworzył Prezes PIGR, p. Piotr Stanik. Witając przybyłych, w tym stałego gościa z Czech - p. Jaromira Bubenicka, przedstawił cel Walnego Zgromadzenia i proponowany porządek obrad. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, tak jak w zeszłym roku, został wybrany p. Roman Rogoziński - członek Zarządu PIGR.

Po realizacji stałych punktów porządkowych, takich jak przyjęcie Regulaminu Obrad WZ PIGR i wybór Komisji Skrutacyjnej, p. Dyrektor, Danuta Gawęcka, przedstawiła sprawozdanie Zarządu PIGR z działalności za okres od czerwca 2011 do maja 2012, uwzględniając w nim sprawozdanie finansowe za rok 2011. Raport obejmował trzy głównie obszary działalności Izby, tj. sprawy członkowskie - w tym strukturę i działania wewnętrzne Izby, finanse oraz działania zewnętrzne podejmowane w okresie sprawozdawczym. Część dotycząca aktywności Izby tradycyjnie zdominowała wystąpienie.

W zakresie współpracy na niwie krajowej, p. Dyrektor przedstawiła w szczególności efekty wspólnych działań podejmowanych z PIP, PZPB, ZZ Budowlani, PIIB, MTP i CIOP. W przypadku współpracy z Państwową Inspekcją Pracy zwróciła uwagę na projekt Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków i Targi Budma, na których Izba po raz kolejny uczestniczyła i współorganizowała wiele konferencji, spotkań i seminariów. W ramach kooperacji z IMBiGS zaznaczyła aktywne poczynania przy tworzeniu projektu zmian legislacyjnych.

Natomiast w zakresie współpracy międzynarodowej, szczególnie podkreślone zostały działania w ramach UEG, w tym czynny udział w pracach Grup Roboczych i sukcesy organizacji w zakresie współpracy z Brukselą. W uzupełnieniu tej części prezentacji, głos zabrał Prezes UEG, p. Jacek Bińkowski, który szerzej omówił zakres prac Grup Roboczych i przedstawił najważniejsze plany przyszłych działań organizacji.

Sztandarowym działaniem Izby są szkolenia, dlatego p. Dyrektor poświęciła im szczególnie dużo uwagi w sprawozdaniu, przede wszystkim nowemu kursowi na Specjalistę nadzoru i budowy rusztowań. Przedstawiła profil uczestnika kursu, przeanalizowała przebieg i wyniki kursów, które już się odbyły, zaprezentowała schemat bloków szkolenia oraz ich ocenę dokonaną przez uczestników i ich pracodawców, którzy w przeważającej większości ocenili je bardzo dobrze - jako praktyczne i bardzo przydatne w pracy zawodowej. Jednym z uczestników kursu był obecny na zebraniu p. Kazimierz Rawski, który potwierdził wysoką ocenę szkolenia oraz to jak przydatne jest ono dla środowiska zawodowego. Oprócz kursu Specjalisty, p. Dyrektor zdała raport z innych szkoleń, które Izba wykonała w minionym roku dla użytkowników rusztowań, członków PIGR oraz PIP. Ponadto zasygnalizowała pomysł nowych szkoleń kierowanych do grupy projektantów.

Podobnie jak w latach ubiegłych w zakresie publikacji PIGR ukazało się sporo materiałów poświęconych problematyce rusztowań. P. Dyrektor omówiła artykuły, które Izba napisała do prasy branżowej i które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Omówiono również sytuację i plany na przyszłość Izbowego kwartalnika "Rusztowania".

Po zaprezentowaniu sprawozdania oraz po zakończeniu towarzyszącej jemu dyskusji, zostało ono - wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat - jednogłośnie zatwierdzone, Zarząd otrzymał absolutorium za 2011 rok i jednogłośnie przyjęty został preliminarz na rok następny.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie kandydatur i głosowanie nad wyborem Władz PIGR - nad składem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na III kadencję.

I tak: nowym Prezesem został p. Zenon Sztobryn, prezes firmy Pionart, zastępując tym samym dotychczasowego Prezesa p. Piotra Stanika. Ponadto z funkcji wiceprezesa zrezygnował p. Jacek Bińkowski i na jego miejsce powołana została p. Elżbieta Nowicka-Słowik, przedstawiciel firmy Ramirent S.A. Drugim wiceprezesem został przedstawiciel firmy Scafom-Rux, p. Piotr Janowski. W poczet członków Zarządu dołączył również przedstawiciel firmy Altrad-Mostostal, p. Piotr Sobczyk, a odstąpił z niego p. Jerzy Biskup.

W skład Komisji Rewizyjnej, od której odeszła p. Elżbieta Nowicka-Słowik, p. Janusz Podgórski i p. Jan Wasilewski, powołano p. Jacka Grodeckiego, p. Marcina Poprawę i p. Tomasza Smętkę. Z poprzedniego składu został p. Zbigniew Mańkowski, a nowym Przewodniczącym, powołanym w miejsce p. Elżbiety Nowickiej-Słowik, został p. Leszek Drill z firmy Oreno.

Po ogłoszeniu ukonstytuowania się obu organów PIGR na III kadencję, ustępujący Prezes, p. Piotr Stanik, symbolicznie przekazał władzę nowemu Prezesowi, p. Zenonowi Sztobrynowi i korzystając z okazji podziękował za zaufanie, którym został obdarzony przez te wszystkie lata oraz za współpracę ze wszystkimi członkami i przedstawicielami władz PIGR w okresie pełnienia przez niego funkcji Prezesa, czyli od początku istnienia Izby. Zebrani na stojąco, oklaskami wyrazili swoje podziękowanie dla p. Piotra Stanika. Podobnie symbolicznego przekazania władzy przeprowadzono w Komisji Rewizyjne pomiędzy ustępującą Przewodniczacą p. Elżbietą Nowicką Słowik a pp. Leszkiem Drillem.

Moment zmian we władzach został wykorzystany do wręczenia Medali PIGR - wyróżnień za zasługi dla branży rusztowaniowej, zarówno p. Piotrowi Stanikowi, jak i innemu ustępującemu z funkcji członka Zarządu, p. Jerzemu Biskupowi. Obaj Panowie ze wzruszeniem przyjęli medale z rąk Przewodniczącego WZ i wyrazili swoje podziękowania obiecując, że nie stracą kontaktu z Izbą. Złożyli również deklaracje, że w każdej chwili mogą służyć swoją pomocą i doświadczeniem, a więzi przyjaźni, które zawiązały się w Izbie, będą równie silne i trwałe jak dotychczas.

Do grona osób, które wyraziły podziękowanie za dotychczasową współpracę z Izbą i jej organami dołączył p. Jacek Bińkowski, V-ce Prezes w minionej kadencji, który z żalem, ale ze względu na swoje zobowiązania zawodowe i prywatne, nie kandydował do władz kolejnej kadencji. Również i On dziękując za współpracę, obiecał wszystkim, że pozostając członkiem, będzie, tak jak do tej pory, aktywnie wspierać wszelkie działania Izby.

binkowski_2.jpg (11790 bytes)

W dalszej części obradowano nad planem pracy Izby, raportami bezpieczeństwa PIGR oraz nad projektem legislacyjnym - wynikiem wspólnych prac Izby i IMBIGS dotyczących nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Ponadto w trakcie obrad zaprezentowała się firma BHP i P.POŻ Kazimierz Rawski.

Spotkanie zakończyła tradycyjnie wspólna kolacja podczas której dyskutowano nie tylko aktualnymi działaniami prowadzonymi przez Izbę i planami na najbliższą przyszłość ale również na temat aktualnej trudnej sytuacji na rynku budowlanym i prognoz z tym związanych.

Mira Jakimowicz


Archiwum

Tablica ogłoszeń