Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie PIGR 2013

Dział: Walne zgromadzenia

gen2013_0.jpg (69783 bytes)20 czerwca br., w sali konferencyjnej Hotelu Solei w Poznaniu odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Posiedzenie otworzył podniosłym akcentem Prezes Izby p. Zenon Sztobryn i minutą ciszy poprosił o uczczenie pamięci naszych nieżyjących kolegów p. Józefa Krupy i p. Roberta Szpili. Witając przybyłych członków Izby, w tym stałego gościa z Czech - p. Jaromíra Bubeníčka, przedstawił cel Walnego Zgromadzenia i proponowany porządek obrad. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, podobnie jak w zeszłym roku, wybrano p. Romana Rogozińskiego - członka Zarządu PIGR.

Po dokonaniu stałych punktów porządkowych, takich jak przyjęcie Regulaminu Obrad WZ PIGR i wybór Komisji Skrutacyjnej, Dyrektor Izby p. Danuta Gawęcka przedstawiła sprawozdanie Zarządu PIGR z działalności za okres od maja 2012 do czerwca 2013, uwzględniając w nim sprawozdanie finansowe za rok 2012. Raport obejmował trzy głównie obszary działalności Izby, tj. sprawy członkowskie - w tym strukturę i działania wewnętrzne Izby, finanse oraz działania zewnętrzne podejmowane w okresie sprawozdawczym. Wystąpienie zdominowała jak zawsze część poświęcona aktywności Izby.Uczestnicy obrad

W zakresie współpracy Izby na niwie krajowej w szczególności podkreśliła działania we współpracy z PIP w tym w zakresie Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy oraz z IMBiGS, PZPB, PZITB, ZZ Budowlani, Radą Ochrony Pracy przy Sejmie RP, CIOP, MTP, GUNB, KBiN, Komisją Trójstronną ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Pani Dyrektor podkreśliła działania związane z projektami zmian legislacyjnych oraz znaczący udział w konferencjach i seminariach. Dużo uwagi w sprawozdaniu p. Dyrektor przeznaczyła sprawom szkoleń a w szczególności kursowi PIGR na "Specjalistę nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań". W zanalizowanym materiale przedstawiła ile kursów już się odbyło, ile osób zostało przeszkolonych oraz do kogo kurs jest skierowany. W zakresie współpracy międzynarodowej, szczególnie podkreślone zostały działania w ramach UEG, w tym czynny udział w pracach Grup Roboczych oraz spotkania między inny Lucernie i Dortmundzie.Dyrektor Izby - Danuta Gawęckap. Jan Paszkowski


Po zaprezentowaniu sprawozdania oraz po zakończeniu towarzyszącej jemu dyskusji, zostało ono - wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat jednogłośnie zatwierdzone. Zarząd otrzymał absolutorium za 2012 rok i jednogłośnie przyjęty został preliminarz na rok następny.

Kolejnym istotnym punktem obrad było podjęcie uchwały z sprawie uzupełniania składu Zarządu PIGR. Z uwagi na utratę mandatu przez p. Piotra Sobczyka zgodnie z zapisami Statutu funkcję członka w Zarządzie objął p. Jan Paszkowski przedstawiciel firmy REW TON Sp. z o.o.

W dalszej części programu omówiono zmiany Statutu Izby w zakresie wprowadzenia w nim zapisów dotyczących członka honorowego.


Kolejnym punktem programu była prezentacja Raportu Bezpieczeństwa PIGR za 2012 r. i przedstawienie płynących z niego wniosków. Zanalizowane dane z zebranych raportów omówiła Kierownik Biura Izby p. Kamila Mułkowska. Na wstępie p. Kierownik poinformowała, że jeśli chodzi o przesłanie danych dotyczących zdarzeń wypadkowych, to sytuacja uległa poprawie w stosunku do roku ubiegłego, niemniej jednak nie wszyscy członkowie dopełnili tego obowiązku. Zaapelowano o bardziej aktywny udział w projekcie, jako że analizy i dane uzyskane na bazie tych raportów są bardzo pomocnym materiałem w bieżących działaniach Izby.

Na zakończenie, w wolnych wnioskach, przedstawiciel firmy GFM Rusztowania p. Piotr Niziołek zaapelował, aby Izba zajęła stanowisko w sprawie zmian zapisu art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego dotyczącego odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom przy realizacji umowy o roboty budowlane w zakresie podwykonawczych firm rusztowaniowych. W dyskusji wniosek GFM poparła większość zgromadzonych, a Pani Dyrektor na zakończenie zapewniła, że Zarząd takowy postulat przygotuje.

Spotkanie zakończyła tradycyjnie wspólna kolacja podczas której dyskutowano nie tylko nad aktualnymi działaniami prowadzonymi przez Izbę i planami na najbliższą przyszłość ale również na temat obecnej sytuacji na rynku budowlanym.

Opracowanie: Kamila Mułkowska


Archiwum

Tablica ogłoszeń