Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Walne Zgromadzenie PIGR 2016

Dział: Walne zgromadzenia

Z przyjemnością informujemy, że 23 czerwca odbyło się, po raz pierwszy w Warszawie, Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Warszawskiego Domu Technika NOT. W tym roku Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

P. Prezes Zenon Sztobryn przywitał zgromadzonych i powołał na Przewodniczącego obrad p. Romana Rogozińskiego. Podczas Zgromadzenia obecny był także nasz stały gość z Czech - Pan Jaromir Bubeníček.

Na początku spotkania przeprowadzone zostały niezbędne formalności, m.in. zatwierdzenie projektu porządku obrad i wybór Komisji Skrutacyjnej, a następnie p. Przewodniczący poprosił p. Dyrektor Dagmarę Tyc o przedstawienie działań podjętych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy.

gen16_img_1226.jpg (204427 bytes)

Prezentacja rozpoczęła się od omówienia struktury członkowskiej, podczas którego podkreślony został wzrost liczby członków Izby. Następna część prezentacji dotyczyła przeprowadzonych spotkań wewnętrznych Izby oraz spotkań z Partnerami Izby. W roku 2015/2016 Izba kontynuowała współpracę z Wielkopolską Strategią Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, a przedstawiciele Izby brali udział w licznych spotkaniach dotyczących naszej branży - m.in. w Ministerstwie Rozwoju, czy też w spotkaniach z przedstawicielami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Izba była również organizatorem spotkania branżowego dotyczącego systemu kształcenia monterów rusztowań. Ponadto kontynuowana była współpraca z międzynarodową organizacją Union der der Europäischen Gerüstbaubetriebe (UEG). Polscy eksperci uczestniczyli w pracach komisji UEG, a Izba obecna była na Walnym Zgromadzeniu UEG w Halsinkach. Zostaliśmy również zaproszeni na Walne Zgromadzenie Niemieckiego Związku Rusztowaniowego Bundesinnung Gerüstbau/Bundesverband Gerüstbau.

gen16_img_1228.jpg (184703 bytes)

Osobną część prezentacji stanowił temat Forum Rusztowaniowego, które odbyło się we wrześniu 2015 roku oraz przypomnienie Laureatów V edycji Konkursu Rusztowanie Roku i osób które podczas Forum uhonorowane zostały tytułem "Zasłużonych dla Branży Rusztowaniowej". Kolejna impreza branżowa, o której była mowa podczas prezentacji to I Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań, których współorganizatorem był nasz nowy Członek Izby, firma Jurgo z Olsztyna.

Ostatnie dwanaście miesięcy to również kontynuacja działalności publicystycznej oraz aktywna działalność przedstawicieli Izby i przedstawicieli Członków Izby podczas konferencji i seminariów naukowych. W czerwcu 2015 roku Izba objęła patronatem Konferencję Naukowo-Szkoleniową Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie, która odbyła się w Lublinie. Ponadto współorganizowaliśmy konferencję "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Czy to się opłaca - inwestycja w bhp?" w Poznaniu, podczas targów BUDMA. Zostaliśmy zaproszeni do wygłoszenia referatu podczas Targów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD w Bydgoszczy. To tylko kilka przykładów konferencji, podczas których Izba i jej Przedstawiciele aktywnie działali na rzecz propagowania wiedzy o rusztowaniach.

gen16_img_1232.jpg (131691 bytes)

Prezentacja p. Dagmary Tyc

P. Dyrektor duży nacisk położyła na omówienie działalności szkoleniowej Izby. W ostatnim roku odbyło się aż 7 edycji kursu "Specjalista Nadzoru Budowy i Eksploatacji Rusztowań". Nie mniejszym powodzeniem cieszyło się szkolenie dla użytkowników rusztowań, które zostało przeprowadzone aż 9 razy. Zgromadzonym przedstawione zostały również dwa nowe projekty szkoleniowe: "Rusztowania w przepisach - szkolenie dla handlowców" oraz szkolenia dla operatorów wciągników i wciągarek, które realizowane będą na mocy porozumienia z firmą GEDA.

Podsumowaniem działalności Izby w omawianym czasie była oczywiście zmiana siedziby i przeprowadzka biura Izby do Warszawy. Ostatnia część prezentacji dotyczyła omówienia wyników finansowych, rachunków zysków i strat oraz preliminarza na kolejny rok.

gen16_img_1237.jpg (188626 bytes)

Po zaprezentowaniu sprawozdania Zarządu a następnie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz po zakończeniu towarzyszącej im dyskusji, zostały one - wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat - jednogłośnie zatwierdzone, Zarząd otrzymał absolutorium za 2015 rok i jednogłośnie przyjęty został preliminarz na rok następny.

gen16_img_1239.jpg (207020 bytes)

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie kandydatur i głosowanie nad wyborem Władz PIGR - składem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na IV kadencję. Po przeprowadzeniu wyborów Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się.

Z przyjemnością przedstawiamy nowe Władze Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań.

Zarząd:

p. Bogdan Szpilman - Prezes PIGR
p. Elżbieta Nowicka-Słowik - V-ce Prezes PIGR
p. Marian Muszyński
p. Jan Paszkowski
p. Roman Rogoziński
p. Zenon Sztobryn
p. Mirosław Zwoliński

Komisja Rewizyjna:

p. Marcin Poprawa - Przewodniczący
p. Zbigniew Mańkowski
p. Tomasz Smętek
p. Piotr Stanik
p. Marian Ostapowicz

Na zakończenie spotkania nastąpiła prezentacja nowych Członków Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Swoją działalność przedstawiły firmy PSW Concept, TRS Tomasz Skłodowski oraz przedstawiciele reprezentujący firmę Jurgo, którzy ponadto zaprezentowali sprawozdanie z I Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań.

Spotkanie zakończyła tradycyjnie wspólna kolacja podczas której dyskutowano m.in. na temat aktualnych działań prowadzonych przez Izbę.

Zdjęcia: z archiwum PIGR


Archiwum

Tablica ogłoszeń