Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kodeks etyczny i honorowy członka PIGR

Dział: Członkostwo

Budowanie gospodarki rynkowej w Polsce jest związane z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań tworząc Kodeks Honorowy i Etyki Członka PIGR dąży do utrwalania zasad uczciwości i rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów i środowiska, świadczy o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i stanowi jedno ze źródeł sukcesu. W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych.

Wprowadzając w życie Kodeks Honorowy i Etyki Członka PIGR, Polska Izba Gospodarcza pragnie wymagać od swoich członków stosowania się do zasad zawartych w tym dokumencie, bowiem stoi na stanowisku, że we wszystkich działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości firmy. Przyjęcie Kodeksu oznaczać będzie uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie do ich regularnego monitorowania.

Członek PIGR popiera idee przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej.

Członek PIGR - podmiot gospodarczy dba o to aby w IZBIE reprezentowały go osoby, które:

 1. należą do kierownictwa firmy,
 2. posiadają wysokie walory osobiste, zawodowe, etyczne i towarzyskie,
 3. cieszą się dobrą opinią w swoim środowisku społecznym,
 4. nie doprowadziły do upadku przedsiębiorstwa,
 5. nie były karane sądownie za czyny nieuczciwe,
 6. nie budzą sprzeciwu środowiska zawodowego,
 7. uczestniczą aktywnie w życiu Izby.

Członek PIGR powinien stanowić wzór dla środowiska.

Członek PIGR jest świadomy zobowiązań środowiska biznesu wobec słabszej ekonomicznie części społeczeństwa i część swojej aktywności kieruje na pomoc potrzebującym wsparcia materialnego i organizacyjnego.

Członek PIGR dąży do rozwoju swojej firmy.

Członek PIGR jako organizator pracy innych ludzi dąży do tworzenia nowych miejsc pracy oraz usprawniania jej organizacji.

Członek PIGR w swojej działalności liczy się z otoczeniem społecznym i ekologicznym.

Członek PIGR kieruje się w swojej działalności zasadami uczciwości i rzetelności kupieckiej oraz zawsze przestrzega prawa i dobrych obyczajów handlowych, w szczególności:

 1. Członek PIGR w interesach postępuje elegancko i stosuje zasady fair play,
 2. Członek PIGR dochowuje kontraktów, jest solidny, punktualny i przestrzega ustaleń,
 3. Członek PIGR odnosi się z szacunkiem do klientów, partnerów, pracowników i organizacji pracowników

Członek PIGR czynnie uczestniczy w pracach i działalności IZBY.

Członek PIGR w szczególności stosuje się do następujących zasad:

 1. Członek PIGR jest solidarny, udziela koleżeńskiej pomocy i służy radą innym członkom IZBY, tak w sprawach zawodowych jak osobistych,
 2. Członek PIGR dba o dobre imię IZBY,
 3. Członek PIGR wszelkie spory rozwiązuje w pierwszej kolejności polubownie,
 4. Członek PIGR wymienia z innymi członkami IZBY informacje zawodowe.
 5. Członek PIGR informuje PIGR o istotnych, jego zdaniem, wydarzeniach i zjawiskach gospodarczych, globalnych i dotyczących jego regionu,

Członek PIGR popiera koncepcję integracji środowiska, współpracy z innymi organizacjami biznesu i aktywnego udziału w życiu społecznym.


Archiwum

Tablica ogłoszeń