Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

60-lecie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

60-lat.jpg (39822 bytes)11 maja w Kielcach podczas targów Autostrada i MaszBud organizując sesję jubileuszową oraz 19 maja w Teatrze Polonia na specjalnie przygotowanym spotkaniu IMBiGS świętował swoje 60- lecie istnienia.

W obu uroczystościach na zaproszenie Dyrektora Instytutu Pana dr Stefana Góralczyka uczestniczyła nasza Izba.

Historia Instytutu

Instytut powstał w 1951 roku, jako instytut naukowo-badawczy resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych i działał pod nazwą Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa.

Od dnia 1 stycznia 1973 roku po włączeniu Zakładu Badań i Doświadczeń ZREMB funkcjonował, jako Instytut Mechanizacji Budownictwa. W pażdzierniku 1986 roku znacznie rozszerzono dotychczasową działalność Instytutu w dziedzinie górnictwa skalnego przez połączenie z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Kruszyw i od tego czasu Instytut nosi obecną nazwę.

W lipcu 2002 roku do Instytutu włączono Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej oraz Instytut Gospodarki Odpadami, a 1 lipca 2007 roku dwie kolejne jednostki: Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny KOPROTECH oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA.

Instytut jest międzyresortową jednostką badawczo-rozwojową. Organem sprawującym nadzór nad IMBiGS jest Ministerstwo Gospodarki. Siedziba Instytutu mieści się w Warszawie. Oddział Zamiejscowy IMBiGS - Centrum Gospodarki Odpadami ma swoją siedzibę w Katowicach.

Zakres Działalności

Instytut ma szerokie spektrum swojej działalności, począwszy od badań naukowych i prac rozwojowych do wdrażania i upowszechniania nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w zakresie:

 • Organizacji i mechanizacji budownictwa górnictwa skalnego
 • Mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn
  W tym konstrukcji tymczasowych a w szczególności rusztowań w zakresie:
  - bezpieczeństwa montażu, eksploatacji na potrzeby certyfikacji ( certyfikacja dobrowolna na znak B )
  - obliczeń statycznych konstrukcji
  - opinii dla producentów
 • Ochrony środowiska

Instytut prowadzi między innymi:

 • akredytacje, autoryzacje i notyfikacje
 • certyfikacje
 • projekty badawcze
 • działalność szkoleniową w tym w zakresie rusztowań - uprawnienia monterskie
 • działalność wydawniczą

W Sesji jubileuszowej, jaka odbyła się w Kielcach podczas targów Autostrada i MaszBud z ramienia Izby uczestniczyła Pani Dyrektor Danuta Gawęcka.


Dyrektor Instytutu dr Stefan Góralczyk

Uczestnicy obrad

Pani Dyrektor w imieniu Izby, z rąk Dyrektora Instytutu p. dr Stefana Góralczyka odebrała medal okolicznościowy wręczanym wieloletnim partnerom Instytutu.


Od lewej Dyrektor PIGR Danuta Gawęcka, Dyrektor Instytutu dr Stefan Góralczyk

W części seminaryjnej sesji, którą poprowadził Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Pan Profesor dr hab. inż. Zbigniew Starczewski uczestnikom zostały przedstawione 4 referaty:

 • Efektywna współpraca przemysłu i jednostek badawczo-rozwojowych na przykładach projektów celowych zrealizowanych w IMBiGS - mgr inż. Andrzej Barszcz
 • Problemy eksploatacji konstrukcji tymczasowych na małych budowach: oczekiwane zmiany przepisów prawnych - dr inż. Andrzej Misztela
 • Ocena zgodności i certyfikacja wyrobów dla budownictwa: nowe uwarunkowania - inż. Czesław Ilcewicz
 • Maszyny do robót ziemnych: równiarka MISTA RD165: studium przypadku - dr inż. Mirosław Chłosta

dr hab. inż. Zbigniew Starczewski

mgr inż. Andrzej Barszcz

dr inż. Andrzej Misztela

inż. Czesław Icewicz

dr inż. Mirosław Chłosta

W dniu 19 maja z kolei, w Teatrze Polonia odbyły się uroczystości jubileuszowe, w których uczestniczyli liczni przedstawiciele organów i instytucji państwowych, organizacji i stowarzyszeń, związków zawodowych oraz instytutów i ośrodków badawczych na czele z Sekretarzem Stanu w KPRP Panem Ministrem Olgierdem Dziekońskim.

Izbę na tej uroczystości reprezentował Prezes PIGR Pan Piotr Stanik, który w imieniu Izby złożył na ręce Dyrektora Instytutu serdeczne życzenia pomyślności, dalszych sukcesów, i rozwoju Instytutu a także zadowolenia z pracy zawodowej oraz dużo pomyślności wszystkim jego pracownikom.


Wystąpienia Jubileuszowe

Wśród gości, Prezes PIGR Piotr Stanik

Goście Instytutu

Danuta Gawęcka

W opracowaniu wykorzystano w części:
informacje nt. IMBiGS ze strony internetowej Instytutu oraz zdjęcia otrzymane z IMBiGS


Archiwum

Tablica ogłoszeń