Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Rada Ochrony Pracy w Sejmie RP

28 kwietnia 2017 roku w sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, towarzysząca obchodom Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, zorganizowana przez Związek Zawodowy "BUDOWLANI". Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentowała p. Elżbieta Nowicka-Słowik, Wiceprezes izby.

Sesja rozpoczęła się uczczeniem minutą ciszy ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych, po czym przystąpiono do omówienia bieżących problemów. Pierwszy panel sesji dotyczył identyfikacji rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku wypadku przy pracy. Główny Inspektor Pracy, Pan Roman Giedrojć, przedstawił wnioski dotyczące roli Państwowej Inspekcji Pracy oraz wyzwania w obliczu rosnącej liczby tzw. "umów śmieciowych" oraz wypadków, do których dochodzi w szarej strefie. Przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy omówili kwestię metodyki badania zależności między ilością wypadków, a czynnikami, które mogą mieć na nie wpływ i na podstawie analizy wieloletnich badań wykazali, że korelacja może być pozorna. Na przykład wielkość firmy, wyrażona ilością zatrudnionych pracowników, nie musi mieć bezpośredniego przełożenia na ilość wypadków, a do zmniejszenia liczby wypadków w tych firmach przyczyniają się rozbudowane systemy kontroli i procedury BHP, zależne od wielkości inwestycji budowlanej i ilości podmiotów, które biorą w niej udział. Drugi panel sesji dotyczył dobrych praktyk zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.Sala Kolumnowa Sejmu RP, od lewej stoją: Marek Karnowski ze Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów, Antoni Falikowski - prezes zarządu Śląskiej Izby Pracodawców,
Anna Rawska Skotniczny z Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów, Jan Guza - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
Elżbieta Nowicka-Słowik - Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, Tomasz Golis - kierownik ośrodka szkoleniowego BHP Śląskiej Izby Pracodawców
oraz Zbigniew Janowski, Przewodniczącego Związku Zawodowego "BUDOWLANI".Sala Posiedzeń Sejmu


Archiwum

Tablica ogłoszeń