Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Kwartalnik 'Rusztowania' - numer 38/2015

Dział: Kwartalnik 'Rusztowania'

Wielokrotnie na łamach naszego pisma poruszaliśmy tematy związane ze szkoleniami. W poprzednim numerze w tym miejscu pisałem, że jednym z głównych działań statutowych Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań jest szeroko rozumiana edukacja osób zajmujących się rusztowaniami. W tym celu publikujemy kwartalnik "Rusztowania", stworzyliśmy i rozpowszechniamy skrypt do nauki zawodu montażysty rusztowań, prowadzimy kursy specjalisty nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań, organizujemy konferencje, sympozja i fora w ramach imprez targowych, branżowych i jubileuszowych. Tymczasem jedynym uprawnionym podmiotem do wydawania uprawnień montażysty rusztowań jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Pragnę podzielić się z Państwem informacją, że ten monopol niedługo zniknie, ponieważ konsultowany aktualnie projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki wprowadzającego zmiany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, nadaje identyczne uprawnienia podmiotowi pod nazwą Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Wprowadzenie drugiej jednostki uprawnionej do nadawania uprawnień z pewnością wywoła efekt konkurencji, jednak mam wątpliwości czy przełoży się na bardziej merytoryczny program i wyższy od strony fachowej i bezpieczeństwa pracy poziom nauczania. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań w ramach konsultacji wystąpiła z pismem do Ministerstwa Gospodarki, wyrażając opinię na ten temat i sugerując zmianę zapisów w projekcie. W piśmie proponujemy następującą zmianę w § 26 ust. 3 Rozporządzenia:

"Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Przemysłowy Instytut Motoryzacji albo Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, każdy w swoim zakresie, potwierdzają spełnienie wymagań, o których mowa w § 25, opracowują programy szkolenia, prowadzą listę wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora." Dopisanie Izby w powyższym zapisie motywujemy wieloma argumentami, między innymi że: od wielu lat Polska Izba Gospodarcza Rusztowań prowadzi na terenie całego kraju autorskie szkolenia dotyczące tematyki rusztowań oraz pracy na nich, w szczególności montażu, demontażu i przebudowy rusztowań, bezpieczeństwa i higieny pracy na rusztowaniu, przepisów prawa regulujących wymogi bezpieczeństwa, dobrych praktyk oraz nieprawidłowych zwyczajów w pracach budowlanych z wykorzystaniem rusztowań. Eksperci Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań są pracownikami przedsiębiorstw produkcyjnych oraz firm montażowych, a jednocześnie z racji prowadzonych szkoleń mają bezpośredni kontakt z osobami pracującymi na rusztowaniach, dzięki czemu są świadomi rzeczywistych problemów występujących w praktyce na budowie i znają faktyczne potrzeby odbiorców (adresatów) szkoleń w zakresie wiedzy i umiejętności montowania rusztowań czy pracy na nich. Zakres szkoleń i ich metodyka są stale i na bieżąco udoskonalane już przez kilkanaście lat. Wieloletnie doświadczenie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań w zakresie opracowywania programów i materiałów szkoleniowych dla użytkowników rusztowań oraz osób nadzorujących budowę i eksploatację rusztowań stanowi unikalną wartość na krajowym rynku pracy, a przygotowanie merytoryczne osób prowadzących szkolenia, zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej jest bezkonkurencyjne. Również nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż Polska Izba Gospodarcza Rusztowań jest jednym z założycieli europejskiego związku zrzeszającego krajowe organizacje rusztowań - Union Europäischer Gerüstbaubetriebe i jego aktywnym członkiem. Eksperci Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań wraz z ekspertami z innych krajów systematycznie wymieniają się doświadczeniami, poglądami, opiniami i pomysłami związanymi z dziedziną rusztowań, co pozwala im na bezpośredni dostęp do programów i materiałów szkoleniowych upowszechnianych w innych krajach. Ciągłe poznawanie dobrych praktyk zawodowych kreowanych w Europie oraz uczestnictwo w tworzeniu europejskich standardów w zakresie wznoszenia rusztowań i pracy na nich determinuje ich dalsze przekazywanie osobom szkolonym, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom prowadzonych przez ekspertów Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań szkoleń, a w konsekwencji lepszą edukację użytkowników rusztowań i ostatecznie ich większe bezpieczeństwo na budowie.

Pismo do Ministerstwa Gospodarki zostało wysłane w dniu 23 września 2015 r.
Zapraszam do lektury.

Zenon Sztobryn
Redaktor Naczelny

Cały numer kwartalnika jest dostępny w postaci pliku PDF.


Pobierz wersje PDF

Informacje na temat dostępu do wersji PDF lub drukowanej znajdują się tutaj.

Do przeglądania plików PDF można wykorzystać darmowy program Adobe Acrobat Reader.

Spis treści

z życia Izby

 • Walne Zgromadzenie PIGR 2015
 • PIGR na spotkaniu UEG w Kolonii
 • Forum Rusztowaniowe - Częstochowa 2015
 • Konkurs "Rusztowanie Roku" 2015
 • Rusztowania na konferencji we Wrocławiu
 • Konferencja"Bezpieczeństwo pracy w budownictwie"
 • Spotkanie grupy roboczej UEG w Wiedniu
 • Pamiętamy...

nauka i technika

 • 21 GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG w zastosowaniach przemysłowych

reklamy

 • Layher
 • GEDA
 • Ramirent / Printme

 

 


Archiwum

Tablica ogłoszeń