Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

BHP przy budowie i eksploatacji rusztowań

Dział: Informacje techniczne

Przepisy i zasady 

Konstytucja obejmuje ochroną nie tylko pracowników, ale każdego obywatela świadczącego pracę bez względu na jej podstawę prawną. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte są w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych ramowo w kodeksie pracy, a szczegółowo w przepisach wykonawczych, w normach, instrukcjach, układach zbiorowych, regulaminach itp.

Najważniejsze wymagania szczegółowe dla obszaru rusztowań zwarte są w przepisach:

 • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
  w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Z 2001r. nr 118 poz. 1263) i innych urządzeń technicznych
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
  w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401)
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
  w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz.1650 z póż. zm.)
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003r. nr 178 poz. 1745)

W celu zwiększenia bezpieczeństwa prac na wysokości należy ograniczać liczbę niebezpiecznych operacji roboczych oraz stosować urządzenia zabezpieczające pracowników niezależnie od ich woli i decyzji. Efekt ten można osiągnąć przez odpowiednie przygotowanie dokumentacji technologiczno - organizacyjnej zawierające wytyczne bezpiecznego prowadzenia robót.

Kierowanie pracami na wysokości należy powierzać osobom mającym właściwe uprawnienia, przygotowanie techniczne oraz praktykę zawodową.

W pracach na wysokości należy stosować urządzenia zabezpieczające pracowników niezależnie od ich woli i decyzji

Podczas prac na wysokości należy dokonywać kontroli stanowisk, a zwłaszcza prawidłowości usytuowania i zamocowania urządzeń zabezpieczających.

Przy budowlach i budynkach należy wyznaczyć strefy niebezpieczne i oznakować znakami ostrzegawczymi.

Urządzenia podstawowe służące do transportu poziomego i pionowego należy obsługiwać zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa.

Przed dopuszczeniem do pracy pracowników należy przeszkolić w zakresie bezpiecznego wykonywania robót informując o zagrożeniach związanych z pracą.

Do prac na rusztowaniu wolno przystąpić dopiero po komisyjnym jego odbiorze. Po przerwie w użytkowaniu spowodowanej w szczególności niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy dokonać ponownej kontroli technicznej.

Po przerwie w użytkowaniu spowodowanej w szczególności niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy dokonać ponownej kontroli technicznej.

Pomostów rusztowań nie wolno przeciążać materiałami ani ludźmi.

Na rusztowaniu powinna znajdować się tablica informująca o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu pomostów.

Wchodzić i schodzić z rusztowania można tylko po drabinach ustawionych w ciągach komunikacyjnych.

Pracownicy pracujący na kilku poziomach rusztowania nie powinni znajdować się bezpośrednio jeden nad drugim.

Bezwzględnie zabronione jest zrzucanie z rusztowania nawet z nie wielkiej wysokości gruzu i zużytych materiałów.

Gruz i zużyte materiały należy z rusztowania transportować w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

Poruszając się po rusztowaniu należy unikać przechodzenia i przebywania pod podnoszonym materiałem.

Rusztowań kozłowych nie wolno podwyższać za pomocą skrzyń i innych przedmiotów. Nie wolno ich również ustawiać na pomoście w celu podwyższenia stanowiska pracy.

Przyczyny i źródła powstawania wypadków i zagrożeń 

Wypadki na rusztowaniach zdarzają się często i plasują się w czołówce statystyk. Zagrożenia występujące przy prowadzeniu prac z zużyciem rusztowań mogą być spowodowane czynnikami niebezpiecznymi:

 • upadek z wysokości
 • uderzenie o nieruchome elementy rusztowania i elementy obiektu
 • upadek spowodowany potknięciem się lub poślizgiem na pomoście roboczym lub elemencie rusztowania
 • uderzenie, pochwycenie przez pracujące urządzenia i elektronarzędzia
 • upadek przedmiotu z wysokości (narzędzia elementu rusztowania)
 • uderzenie, przygniecenie przez ciężkie elementy
 • porażenie prądem elektrycznym

oraz szkodliwymi:

 • zagrożenie związane z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi (prace prowadzone na otwartej przestrzeni zimą i latem)
 • zagrożenie związane z wymuszoną, nienaturalną pozycją ciała

Wymienione wypadki i zagrożenia mogą być spowodowane nieprawidłowościami na wszystkich etapach budowy
i eksploatacji rusztowania np.:

Etap projektowanie rusztowania

 • nieznajomość warunków usytuowania rusztowania np. nośność podłoża.
 • przyjęcie nieprawidłowych założeń do projektu.
 • nieprawidłowe obliczenie siły odrywającej.
 • nieuwzględnienie odziałowywań wiatru.

Etap montażu rusztowania

 • budowę rusztowania bez projektu rusztowania.
 • budowę rusztowania z elementów wyeksploatowanych.
 • nieprawidłowe posadowienie.
 • złe kotwienie, brak kotwienia lub nie sprawdzenie siły kotwienia.
 • brak elementów konstrukcyjnych - stężeń, barier itp.
 • odchylenie od pionu oraz poziomu elementów konstrukcyjnych.
 • nieprawidłową technologię montażu - wadliwy transport elementów konstrukcji.
 • przeciążenie miejscowe konstrukcji.
 • nieprzestrzeganie przez monterów zasad bhp przy montażu

Etap eksploatacji rusztowania

 • samowolny demontaż elementów rusztowania - kotwy, stężenia, barierki, pomosty, burty.
 • samowolny montaż i demontaż osłon (siatki, plandeki)
 • przeciążanie konstrukcji - składowanie i transport materiału.
 • nieprzestrzeganie przez robotników zasad bhp przy montażu.

Etap demontażu rusztowania

 • wadliwy transport demontowanych elementów rusztowania
 • przeciążanie konstrukcji poprzez złe składowanie i transport elementów,
 • nieprzestrzeganie przez monterów zasad bhp przy demontażu

Więcej informacji oraz szczegółowy opis zagrożeń ilustrowany przykładani zawiera rozdział 7 podręcznika PIGR - zakładka Rusztowania w przepisach

Kup skrypt


Archiwum

Tablica ogłoszeń