Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Certyfikacja rusztowań

Dział: Informacje techniczne

Nie ma szczegółowych przepisów Wspólnoty Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa dla rusztowań w takim przypadku produkt wprowadzany na rynek polski uznaje się za bezpieczny, jeżeli spełnia określone przepisami polskimi szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów. Bezpieczeństwo produktu ocenia się w szczególności z uwzględnieniem spełnienia przez produkt:

 1. dobrowolnych norm krajowych, państw członkowskich UE przenoszących normy europejskie, innych niż norm zharmonizowane w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności.
 2. Polskich Norm
 3. zaleceń Komisji Europejskiej określających wskazówki, co do oceny bezpieczeństwa produktu,
 4. obowiązujących w danym sektorze zasad dobrej praktyki odnoszących się do bezpieczeństwa produktów,
 5. aktualnego stanu wiedzy i techniki,
 6. uzasadnionych oczekiwań konsumentów, co do bezpieczeństwa produktu

Ponadto elementy rusztowania powinny być poddane przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. W Polsce nie ma obowiązku certyfikacji rusztowań jednak producenci i dystrybutorzy mogą poddać rusztowanie dobrowolnej certyfikacji znak "B". Jedyną, jak dotąd, instytucją uprawnioną do przeprowadzania certyfikacji rusztowań budowlanych w Polsce jest Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) w Warszawie. Certyfikat wydawany jest na trzy do pięciu lat, a badania wykonywane są na podstawie dokumentu opracowanego w tym celu przez IMBiGS o nazwie Kryteria Oceny Wyrobów pod względem bezpieczeństwa. IMBiGS ocenia takie cechy wyrobu jak:

 • zgodność z dokumentacją
 • oznakowanie
 • wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów
 • stateczność rusztowań
 • urządzenia piorunochronne
 • urządzenia ostrzegawcze
 • urządzenia transportowe
 • zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów
 • wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań
 • wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy
 • wygoda pracy na rusztowaniu
 • zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań
 • forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji

Archiwum

Tablica ogłoszeń