Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Konstrukcja rusztowań

Dział: Informacje techniczne

Prawidłowy montaż rusztowań musi zapewnić konstrukcji stateczność ogólną, popartą spełnieniem wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów, co w praktyce narzuca montującym wypełnienie 4 podstawowych warunków:

 1. założenie prawidłowego rodzaju obciążeń użytkowych
 2. zapewnienie prawidłowego podłoża i posadowienia konstrukcji rusztowania
 3. zapewnienie prawidłowego stężenia pionowego i poziomego konstrukcji
 4. zapewnienie prawidłowego zakotwienia rusztowania

Obciążenia rusztowań 

Przy projektowaniu konstrukcji z rusztowań należy wziąć pod uwagę 4 podstawowe rodzaje obciążeń

 • obciążenie użytkowe (P)
 • obciążenie ciężarem własnym konstrukcji (Q)
 • obciążenie wiatrem (Pw)
 • obciążenie śniegiem

Wzory z przykładani obliczeń różnych obciążeń są przedstawione w rozdziale 4 podręcznika PIGR

Kup skrypt

Wybrane parametry potrzebne przy projektowaniu:

Podłoża i posadowienia rusztowań 

Stateczność rusztowania, a zatem i jego bezpieczeństwo w znacznym stopniu zależą od prawidłowo przygotowanego podłoża i posadowienia rusztowania. Czynnościom tym należy poświęcić wyjątkową uwagę, gdyż nieprzygotowane podłoże może spowodować nierównomierne osiadanie konstrukcji i doprowadzić do katastrofy.

Wymagania w stosunku do prawidłowego podłoża i posadowienia określa norma PN-M.-47900-2: 1996 a najważniejsze parametry w raz z przykładami i omówieniem najczęściej popełnianych błędów są szeroko omówione w rozdziale 4 podręcznika PIGR.

Kup skrypt

Kotwienie rusztowań 

Sposób zamocowania oraz ilość kotew określają instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Pomiary te wykonuje się z pomocą specjalistycznego przyrządu (najczęściej dźwigni), a wyniki pomiarów zamieszcza się w protokóle z badań patrz Wzór protokołu kotwienia. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte są w instrukcji montażu natomiast w pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym.

Nośność połączenia kołków ściennych ze ścianą budynku musi być udokumentowana poprzez wykonanie prób. Punkty kotwienia, poddawane obciążeniom próbnym, muszą zostać określone przez osobę odpowiedzialną za montaż rusztowania. Obciążenie próbne musi stanowić 1, 2 krotność siły zakotwienia. W zależności o rodzaju podłoża, do którego kotwi się rusztowanie ilość prób wynosi:

 • 20% przy ścianie betonowej
 • 40% przy innych ścianach

Minimalna liczba sprawdzanych zakotwień - 5.

Kotwienie rusztowań przy stosowaniu osłon

Bardzo ważnym z uwagi na stateczność rusztowania jest jego kotwienie w przypadku stosowania osłon takich jak:

 • siatki ochronne
 • plandeki
 • folie

W przypadku stosowania osłon następuje wyraźna zmiana obciążeń. W przypadku rusztowań typowych nieskomplikowanych należy posłużyć się ogólnymi wytycznymi. Schemat wykonania kotwień dla rusztowań osłoniętych przyjmuje się jako zagęszczenie kotwień:

 • dla siatek zabezpieczających tj.1 kotwienie na 10 m2
 • dla plandek ochronnych tj. 1 kotwienie na 5 m2

W przypadku nietypowych i skomplikowanych konstrukcji należy wykonać analizę statyczną konstrukcji i ustalić ilość, rodzaj i sposób rozmieszczenia zakotwień.

9 postawowym zasad wykonywania kotwień

 • kotwienie rozpoczyna się począwszy od drugiego poziomu.
 • zakotwienia rozmieszczane są symetrycznie na całej powierzchni rusztowania.
 • kotwy rozmieszcza się, co drugie pole w poziomie oraz co drugą kondygnację, przy czym sąsiednie rzędy zakotwień są przesunięte w stosunku do siebie o jedno pole.
 • pion komunikacyjny jest z każdej ze stron, co 4 m.
 • najwyższą kondygnację rusztowania należy kotwić, w co drugie pole
 • skrajne ciągi pionowe ram kotwione są, co 4 m
 • wszystkie ramy, do których przymocowane są szerokie, zewnętrzne konsole rozszerzające muszą być kotwione, a w przypadku stosowania pomostów o długości 3, 0 m kotwić również należy ramy znajdujące się o jedną kondygnację niżej.
 • kotwy powinny być na skrajnych pionach rusztowania,
 • usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do ściany.

Więcej informacji na temat zasad i technologii kotwienia, rodzajów kotew, kotwienia z osłonami wraz z przykładami prawidłowego kotwienia i najczęściej popełnianych błędów zawartych jest w rozdziale 4 podręcznika PIGR

Kup skrypt

Siatka konstrukcyjna rusztowań 

Przez siatkę konstrukcyjną rusztowania rozumiemy rozmieszczenie elementów rusztowania (stojaków, ram, rygli, stężeń oraz kotew rusztowaniowych). Siatkę konstrukcyjną dzielimy na:

 • poziomą
 • pionową

Pozioma siatka konstrukcyjna rusztowań roboczych jest ściśle powiązana z numerem wielkości znamionowej rusztowań. Podstawowa wysokość kondygnacji zarówno dla rusztowań rurowych jak i ramowych (systemowych) określono na 2, 0 m. Dopuszcza się stosowanie mniejszych odległości, jeśli wynika to z konieczności dostosowania rusztowania do wysokości budynku. Więcej w rozdziale 4 podręcznika PIGR

Kup skrypt

Stężanie rusztowań 

Bez zastosowania reguły stężania w trójkąt nie wolno budować żadnego rusztowania. Wszystkie prostokąty rusztowania od podstaw, aż po najwyższą płaszczyznę podłogi należy podzielić na trójkąty. Przekątnymi płaszczyzn, które przebiegają mniej więcej pod kątem 45°, osiąga się zabezpieczenie całego systemu.

Stężenia dzielimy na:

 • poziome - pełnią rolę usztywnień konstrukcji w płaszczyźnie poziomej rusztowania
 • pionowe - pełnią rolę usztywnień konstrukcji w płaszczyźnie pionowej rusztowania

7 postawowym zasad steżenia poziomego

 • konstrukcje wolnostojące powinny mieć stężenia po obwodzie, co najmniej w dwóch poziomach.
 • większe konstrukcje rusztowań wolno stojących należy dodatkowo stężać w środku, przy czym stężenia należy rozmieszczać nie rzadziej, niż co szóste pole rzutu poziomego.
 • stężenia powinny tworzyć ramę zamkniętą
 • pierwsze stężenie poziome należy zamontować pod pierwszą kondygnacją nad podłożem
 • na poziomie stężeń poziomych rusztowanie powinno być kotwione do ściany.
 • kierunki stężeń na kolejnych poziomach należy tak przyjmować, aby w rzucie poziomym stężenia krzyżowały się.
 • dla rusztowań modułowych pomost roboczy może zastępować stężenie poziome tylko w przypadku zamontowania ich w sposób uniemożliwiający przypadkowy demontaż lub wypadnięcie. W pozostałych przypadkach należy stosować stężenia poziome, czyli w przypadku rusztowań przyściennych o wysokości powyżej 20 m i dla rusztowań wolnostojących.

7 postawowym zasad steżenia pionowego

 • stężenia pionowe rusztowań rurowych i ramowych (systemowych) przyściennych należy wykonywać po zewnętrznej stronie rusztowania
 • stężenia pionowe należy montować bezpośrednio nad podłożem doprowadzić bez przerw do ostatniego podestu rusztowania
 • na długości rusztowania muszą znajdować się, co najmniej dwa pola stężeń.
 • odległości między polami stężonymi nie mogą przekraczać 10 m.
 • w przypadku rusztowań rurowych o wysokości większej niż 5 krotność szerokość podstawy należy dodatkowo stosować stężenia pionowe prostopadłe do ściany.
 • układ stężeń powinien całkowicie zapewniać niezmienność kinematyczną rusztowania (Nieprzesuwność węzłów) od działania sił zewnętrznych np. wiatru.
 • pozostałe rusztowania należy stężać wg. wytycznych zawartych w instrukcji montażu dla rusztowań typowych i dokumentacji projektowej dla rusztowań nietypowych.

Archiwum

Tablica ogłoszeń