Początek

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań

Rusztowania w Polsce i Europie

 

Logowanie

Aktualności

Kim jesteśmy?

Baza członków

Członkostwo

Informacje techniczne

Rusztowania
w przepisach

Szkolenia

Kurs montera
r u s z t o w a ń

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Nierzetelni kontrahenci

Polecamy linki

Reklama

Kwartalnik

Konkurs
Rusztowanie Roku

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań w zakresie nazewnictwa, definicji systemów w tym w podziale na rusztowania:
ramowe, modułowe, stojakowe, kozłowe, wspornikowe, specjalne znajdziesz w dziale
Rusztowania
informacje techniczne.

aaa

Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań

Dział: Szkolenia

Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań

UWAGA

:: Informacje o aktualnym naborze na kurs ::

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom rynku pracy w tym w szczególności specjalistycznych firm rusztowaniowych zajmujących się montażem konstrukcji rusztowań, firm remontowo- montażowo-budowlanych a także wszystkich innych przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności konstrukcje rusztowań, Polska Izba Gospodarcza Rusztowań opracowała program, materiały szkoleniowe, procedurę szkoleniową i egzaminacyjną kursu na Specjalistę nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań.

Celem kursu jest nabycie przez Uczestników i zweryfikowanie niezbędnej wiedzy, jaka jest potrzebna, aby w ramach obowiązków nałożonych przez pracodawcę w zakresie sprawowania nadzoru w procesie montażu/demontażu lub eksploatacji rusztowań, wykonywać powierzone obowiązki prawidłowo i odpowiedzialnie, zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, wiedzą techniczną oraz etyką zawodową.

Kurs zawiera wykłady i ćwiczenia rozłożone na weekendowe sesje. Przyswojenie wiedzy z każdej sesji sprawdzane jest poprzez przeprowadzenie testów. Obecność na sesjach oraz pozytywny wynik testów jest warunkiem niezbędnym do zaliczenia kursu i otrzymania świadectwa jego ukończenia. Świadectwo ukończenia kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną PIGR a wynik pozytywny egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych, wydanego przez PIGR. Kursy, o których mowa powyżej prowadzą wyłącznie ośrodki akredytowane przez PIGR na bazie odpowiedniej procedury.

Kryteria kwalifikacyjne

Adresatem szkolenia są firmy jak i osoby fizyczne. Szkolenie to jest kierowane w szczególności do:

  • monterów rusztowań, którzy legitymują się minimum 3 letnią praktyką w zawodzie

  • szeroko rozumianej kadry techniczno- inżynieryjnej i inspektorów nadzoru oraz służ bhp legitymującą się odpowiednią wiedzą techniczno- inżynieryjno -budowlaną na poziomie minimum średnim lub minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w tym zakresie

W pierwszej grupie przyjmuje się, ze osoby posiadają dużą wiedzę i umiejętności praktyczne budowy rusztowań ( uprawnienia monterskie), jednak pomimo posiadania praktyki w branży powinny mieć uzupełnioną wiedzę teoretyczną dotyczącą rusztowań w tym uzupełnienie wiedzy technicznej np. z podstaw statyki pracy konstrukcji, czytania rysunku technicznego itp.. Chodzi tu głównie o uzyskanie kwalifikacji pozwalających wykonywać cały proces nadzorczo - dokumentacyjny usługi rusztowaniowej.

Druga grupa dotyczy osób, które ukończyły szkołę średnią lub studia na kierunku budownictwo lub pokrewnym, względnie nabyły wiedzę techniczną poprzez wieloletnią praktykę. Przyjmuje się, że osoby te posiadają odpowiednią wiedzę teoretyczną ( świadectwa, dyplomy, potwierdzenia praktyki), natomiast w ich szkoleniu należy skupić się na jej praktycznym zastosowaniu i doświadczeniu w obszarze rusztowań.

Osoby kwalifikowane do szkolenia powinny posiadać ponadto predyspozycje psychofizyczne do kierowania ludźmi, dobry stan zdrowia, brak lęku wysokości, odporność organizmu na zmienne warunki atmosferyczne, ogólna sprawność fizyczna, wyobraźnia przestrzenna i spostrzegawczość, umiejętność koncentracji i podzielność uwagi, zrównoważenie emocjonalne, odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.

Proces weryfikacji wniosków prowadzi PIGR z pomocą akredytowanych przez Izbę do przeprowadzania szkoleń ośrodków szkoleniowych.

Schemat bloków szkoleniowych

Weryfikacja i uzyskanie zaświadczenia PIGR

Absolwenci, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs mogą przystąpić do egzaminu PIGR.

Egzamin składa się z dwóch części:

  • teoretycznej - polegającej na odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań

  • praktycznej polegającej na wykonaniu zadanego ćwiczenia i jego obronie

Pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie dokumentów wydanych przez PIGR - zaświadczenia oraz karty plastikowej identyfikacyjnej w języku polskim i angielskim. 

zaswiadczenie_i_karta-specjalista.jpg (19194 bytes)

Nabór na kursy są ogłaszane każdorazowo na stronie Izby.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać w biurze izby telefonicznie 22/828-03-41 lub e-mailowo biuro@rusztowania-izba.org.pl.

     slajd_1-nadzor.jpg (12274 bytes)

slajd_3-nadzor.jpg (16700 bytes)

slajd_4-nadzor.jpg (18654 bytes)

slajd_5-nadzor.jpg (13841 bytes)


Archiwum

Tablica ogłoszeń